Sekmadienis, 2019 m. spalio 20 d.

ES investicijos Plungės rajone – viešųjų erdvių atnaujinimui, Rietave – turizmui

Nors dau­giau nei 50 proc. ša­lies gy­ven­to­jų jau­čia as­me­ni­nę Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) in­ves­ti­ci­jų nau­dą, ta­čiau dau­ge­ly­je re­gio­nų jų įta­ka ver­ti­na­ma ne­vie­no­dai. Ne iš­im­tis ir Tel­šių ap­skri­tis. Tel­šių ra­jo­no ir Rie­ta­vo gy­ven­to­jai kur kas daž­niau nei vi­du­ti­niš­kai Lie­tu­vo­je nau­do­ja­si in­ves­ti­ci­jų re­zul­ta­tais tu­riz­mo sri­ty­je, plun­giš­kiai ir ma­žei­kiš­kiai – at­nau­jin­tų vie­šų­jų erd­vių pri­va­lu­mais. Tai pa­ro­dė ben­dro­vės „Spin­ter ty­ri­mai“.

Šio ty­ri­mo duo­me­ni­mis, 67 proc. Plun­gės ra­jo­no ir 58 proc. Ma­žei­kių ra­jo­no gy­ven­to­jų daž­nai nau­do­ja­si ES in­ves­ti­ci­jų re­zul­ta­tais, pa­siek­tais at­nau­ji­nant vie­šą­sias mies­tų ir mies­te­lių erd­ves. Tai – kur kas dau­giau nei vi­du­ti­niš­kai Lie­tu­vo­je (45 proc.).
In­ves­ti­ci­jų re­zul­ta­tais svei­ka­tos sri­ty­je ypač ak­ty­viai nau­do­ja­si plun­giš­kiai – ati­tin­ka­mai 37 proc. (Lie­tu­vos vi­dur­kis – 19 proc.). Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­jai ge­ro­kai daž­niau pa­mi­nė­jo ir trans­por­to bei su­si­sie­ki­mo sri­tį – ją įvar­di­jo 46 proc. plun­giš­kių (Lie­tu­vos vi­dur­kis – 34 proc.).
Kas ket­vir­tas ap­klaus­tas Tel­šių gy­ven­to­jas, taip pat kas penk­tas rie­ta­viš­kis tei­gė be­si­nau­do­jan­tys in­ves­ti­ci­jų į tu­riz­mo sri­tį re­zul­ta­tais – tai žy­miai dau­giau nei vi­du­ti­niš­kai Lie­tu­vo­je (13 proc.). Tuo tar­pu Ma­žei­kių ra­jo­nas iš­si­ski­ria pa­lan­kiu re­no­va­ci­jai ir ener­gi­jos tau­py­mui skir­tų in­ves­ti­ci­jų ver­ti­ni­mu – šią sri­tį pa­mi­nė­jo 28 proc. ma­žei­kiš­kių (Lie­tu­vos vi­dur­kis – 21 proc.).

Pa­reng­ta pa­gal RsV agen­tū­ra „Idea pri­ma“ inf.

Komentarai
Kiti straipsniai