Sekmadienis, 2019 m. balandžio 21 d.

Ver­slo pus­ry­čių me­tu pri­sta­ty­tas tarp­tau­ti­nis pro­jek­tas

Tre­čia­die­nį Rie­ta­vo tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tras kvie­tė vi­sus į Ver­slo pus­ry­čius, vyks­tan­čius pa­gal tarp­tau­ti­nį pro­jek­tą „Kū­ry­bi­nių tra­di­ci­nių įmo­nių ben­dra­dar­bia­vi­mas – CTCC“. Su­ži­no­ti apie pro­jek­tą at­vy­ko pro­jek­to part­ne­riai iš ki­tų ša­lių, ver­sli­nin­kai iš Rie­ta­vo, ki­tų or­ga­ni­za­ci­jų ir įstai­gų at­sto­vai.

Su tarp­tau­ti­ne CTCC pro­jek­to ko­man­da ver­slo įmo­nėms ir kū­rė­jams, kū­ry­bi­nių in­dust­ri­jų at­sto­vams bu­vo pri­sta­ty­tos ga­li­my­bės da­ly­vau­ti uni­ka­liuo­se tarp­tau­ti­niuo­se mo­ky­muo­se. Ver­slo pus­ry­čiuo­se da­ly­va­vo pro­jek­to CTCC ko­man­da iš Rie­ta­vo tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tro, Rie­ta­vo mo­te­rų už­im­tu­mo cen­tro Vis­ma­ro uni­ver­si­te­to, Klai­pė­dos moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų par­ko, Ble­kin­gės uni­ver­si­te­to, Pa­ma­rio moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų par­ko, aso­ci­juo­to ver­slo, sa­vi­val­dos ir kū­ry­bos or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai iš Len­ki­jos, Vo­kie­ti­jos, Šve­di­jos ir Lie­tu­vos.
Gurkš­no­dami ka­vą, pir­miau­sia trum­pai pri­sis­ta­tė vi­si su­si­rin­ku­sie­ji, o ta­da vy­ko pats pro­jek­to pri­sta­ty­mas. Apie pro­jek­to es­mę pa­pa­sa­ko­jo Lai­ma Ger­litz iš Vo­kie­ti­jos, Vis­ma­ro uni­ver­si­te­to. Ji at­sklei­dė, ko ga­li­ma ti­kė­tis da­ly­vau­jant šia­me pro­jek­te. „No­ri­me pa­kvies­ti tiek tra­di­ci­nio sek­to­riaus, tiek ir kū­ry­bi­nio sek­to­riaus įmo­nes, kad jos dirb­tų kar­tu, ir iš to vys­ty­tų­si ino­va­ci­jos. Ino­va­ci­jų ska­lė la­bai pla­ti, ga­li­ma gal­vo­ti apie ra­di­ka­lias ino­va­ci­jas, vis­ką griau­nan­čias ir kei­čian­čias, ir ga­li­ma gal­vo­ti apie ma­žus po­ky­čius, nau­jus spren­di­mus. Šiuo pro­jek­tu bus sie­kia­ma, kad tra­di­ci­nio sek­to­riaus įmo­nės pa­ge­rin­tų sa­vo pro­duk­tą, pa­slau­gą, ge­rin­tų rin­ko­da­rą, bū­tų la­biau ma­to­mos ir tu­rė­tų ge­res­nę vie­tą rin­ko­je“, – pa­sa­ko­jo L. Ger­litz. Pro­jek­te da­ly­vau­ja 10 or­ga­ni­za­ci­jų-part­ne­rių, esan­čių Pie­tų Bal­ti­jos re­gio­ne – Šiau­ri­nė­je Vo­kie­ti­jo­je, Piet­va­ka­rių Šve­di­jos da­ly­je, Da­ni­jo­je, Len­ki­jos pa­kran­tė­je ir tri­jose Lie­tu­vos ap­skrityse.
Pro­jek­tą fi­nan­suo­ja Eu­ro­pos re­gio­ni­nės plėt­ros fon­das. Pa­ste­bi­ma, kad tra­di­ci­nio sek­to­riaus įmo­nėms la­bai stin­ga ino­va­ty­vu­mo, pa­si­ti­kė­ji­mo, kad jos ga­lė­tų ino­va­ci­jas vys­ty­ti. At­ei­nan­čius 26 mė­ne­sius (10 mė­ne­sių jau pra­ėjo) ir nu­ma­ty­ta dirb­ti spren­džiant šį klau­si­mą. Ti­ki­ma­si pa­siek­ti kuo ge­riau­sių re­zul­ta­tų. Kaip tai bus da­ro­ma? Pa­žen­gu­sių re­gio­nų ge­ro­ji prak­ti­ka bus trans­for­muo­ja­ma į ki­tus re­gio­nus, ku­rie to­kios prak­ti­kos ne­tu­ri. Įmo­nės, už­si­i­man­čios jū­ri­niu tu­riz­mu, jū­ri­niu trans­por­tu, lai­vų sta­ty­ba, ir bet ko­kios įmo­nės, dir­ban­čios su at­si­nau­ji­nan­čia ener­ge­ti­ka (vė­jo, sau­lės jė­gai­nės, bio­ku­ras ir pan.), ga­li teik­ti pa­raiš­kas da­ly­vau­ti šia­me pro­jek­te. Kū­ry­bi­niam sek­to­riui pri­skir­ti­nos įmo­nės, su­si­ju­sios su di­zai­nu, ar­chi­tek­tū­ra, pro­gra­mo­mis ir žai­di­mais, re­kla­ma. Pir­ma­sis įran­kis bus stu­di­ja, kaip in­te­rak­ty­vus įran­kis, ku­rio­je įmo­nės ga­lės įsi­ver­tin­ti sa­ve ir ste­bė­ti, ku­rio­se sri­ty­se ga­li­ma to­bu­lė­ti. Ant­ra­sis įran­kis – in­te­rak­ty­vus že­mė­la­pis. Įmo­nės ja­me ga­lės at­si­dur­ti siek­da­mos su­si­ras­ti part­ne­rių. Pro­jek­to me­tu lauks dau­gy­bė mo­ky­mų vi­so­se ša­ly­se part­ne­rė­se. Jie bus ne­mo­ka­mi, ves aukš­čiau­sio ly­gio eks­per­tai, bus ga­li­ma sa­ve to­bu­lin­ti įvai­rio­se sri­ty­se bei pa­ge­rin­ti veik­lą rin­ko­da­ros sri­ty­je. Pir­mie­ji mo­ky­mai pla­nuo­ja­mi rug­sė­jo mė­ne­sį Klai­pė­do­je. Iš be­si­mo­kan­čių įmo­nių bus at­ren­ka­mos la­biau­siai mo­ty­vuo­tos. Jos žengs ki­tą žings­nį, ir bus spren­džia­ma kon­kre­čios įmo­nės pro­ble­ma ar po­rei­kis. Nu­ma­ty­ta, kad pro­jek­to me­tu bus pa­dė­ta 30-čiai įmo­nių Pie­tų Bal­ti­jos re­gio­ne iš­spręs­ti kon­kre­čią pro­ble­mą. Pa­grin­di­nis pro­jek­to sie­kis – pa­dė­ti įmo­nėms tap­ti kon­ku­ren­cin­go­mis, stip­res­nė­mis.

„Rie­ta­vo že­mės“ inf.

Nuotraukoje: Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras pakvietė visus į verslo pusryčius, vykstančius pagal tarptautinį projektą „Kūrybinių tradicinių įmonių bendradarbiavimas – CTCC“.

Komentarai
Kiti straipsniai