Trečiadienis, 2019 m. sausio 16 d.

Veng­da­ma su­si­dū­ri­mo su sunk­ve­ži­miu, vai­ruo­to­ja rė­žė­si į ke­lio žen­klą

Ga­na lai­min­gai pa­si­bai­gu­si ava­ri­ja. Ši­taip bū­tų ga­li­ma pa­va­din­ti eis­mo ne­lai­mę, įvy­ku­sią ba­lan­džio 23-io­sios po­pie­tę ne­to­li Plun­gės, ke­ly­je Šiauliai–Palanga, ties po­sū­kiu į Prū­sa­lius. Šio­je vie­to­je kliū­tį su­da­ręs sunk­ve­ži­mis „Sca­nia“ su bal­ta­ru­siš­kais nu­me­riais au­to­mo­bi­lio „Opel Vec­tra“ tel­šiš­kę vai­ruo­to­ją pri­ver­tė stai­giai pa­suk­ti ša­li­ke­lėn, dėl ko mo­te­ris rė­žė­si į in­for­ma­ci­nį ke­lio žen­klą, nu­ro­dan­tį at­stu­mus iki Tel­šių ir Šiau­lių.

Kaip sa­kė Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Veik­los sky­riaus vy­res­ny­sis ty­rė­jas Vai­das Kur­mis, eis­mo ne­lai­mė įvy­ko pir­ma­die­nį, apie 13. 40 va­lan­dą.
Nuo Šiau­lių pu­sės link Pa­lan­gos va­žia­vo kro­vi­ni­nis au­to­mo­bi­lis „Sca­nia“ su bal­ta­ru­siš­kais vals­ty­bi­niais nu­me­riais, vai­ruo­ja­mas A. N. (gim. 1969 m.), o nuo Pa­lan­gos link Šiau­lių – leng­va­sis au­to­mo­bi­lis „Opel Vec­tra“, vai­ruo­ja­mas tel­šiš­kės L. P. (gim. 1983 m.).
Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, sunk­ve­ži­mis jau su­ko į kai­rę, t. y. link Prū­sa­lių, ne­pra­leis­da­mas prie­šais at­va­žiuo­jan­čio „ope­lio“. Pa­pras­tai ta­riant, „už­ki­šo“ sun­kias­vo­rę trans­por­to prie­mo­nę leng­va­jam au­to­mo­bi­liui, va­žia­vu­siam tie­siai.
Veng­da­ma su­si­dū­ri­mo, tel­šiš­kė vai­ruo­to­ja stai­giai stab­dė, me­tė­si ar­čiau de­ši­nės pu­sės, nu­lė­kė į pa­ke­lės grio­vį ir rė­žė­si tie­siai į in­for­ma­ci­nį ke­lio žen­klą, ku­ria­me bu­vo nu­ro­dy­ti at­stu­mai: iki Tel­šių – 33 km, o iki Šiau­lių – 100 km… In­for­ma­ci­nė len­ta ski­lo pu­siau, šiek tiek ap­dau­žy­tas ir „ope­lio“ prie­kis.
Eis­mo įvy­kio me­tu žmo­nės ne­nu­ken­tė­jo, abie­jų trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jai bu­vo blai­vūs.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Telšiškės vairuojamas lengvasis automobilis „Opel Vectra“ susidūrimo su sunkvežimiu išvengė, tačiau atsitrenkė į kelio ženklą.

Komentarai
Kiti straipsniai