Sekmadienis, 2019 m. balandžio 21 d.

V. Rut­kaus­kui – ap­do­va­no­ji­mas už rū­pes­tį sa­vo kraš­to kul­tū­ros pa­vel­du

Penk­ta­die­nį Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tas prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos or­ga­ni­za­vo Tarp­tau­ti­nei pa­min­klų ir pa­min­kli­nių vie­to­vių ap­sau­gos die­nai skir­tą ren­gi­nį, ku­rio me­tu bu­vo skai­to­mi su pa­vel­do ak­tu­a­li­jo­mis su­si­ję pra­ne­ši­mai bei tei­kia­mi ap­do­va­no­ji­mai už reikš­min­gus dar­bus kul­tū­ros pa­vel­do sri­ty­je.

Ren­gi­nio pra­džio­je svei­ki­ni­mo žo­dį ta­rė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos at­sto­vas Ro­ma­nas Se­na­pė­dis, ICOMOS Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė Ma­ri­ja Ne­mu­nie­nė, Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos at­sto­vy­bės Lie­tu­vo­je va­do­vas Ar­nol­das Pranc­ke­vi­čius bei Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Dia­na Var­nai­tė.
Pra­ne­ši­mą apie Jo­gai­lai­tiš­kius, Lie­tu­vos kul­tū­ros pa­vel­do met­me­nis ir mat­me­nis skai­tė Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos lek­to­rė prof. dr. Gied­rė Mic­kū­nai­tė. Ado­mo Mic­ke­vi­čiaus as­me­ny­bės at­spin­džius Vil­niaus ap­skri­ties vie­šo­sios bib­lio­te­kos veik­lo­je pri­sta­tė Vil­niaus ap­skri­ties Ado­mo Mic­ke­vi­čiaus vie­šo­sios bib­lio­te­kos In­for­ma­ci­nių iš­tek­lių cen­tro va­do­vė As­ta Ka­za­ke­vi­čiū­tė-Ban­kaus­kie­nė. Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to Me­nų fa­kul­te­to lek­to­rė dr. Li­na Prei­še­ga­la­vi­čie­nė ana­li­za­vo ir ly­gi­no Lie­tu­vos tar­pu­ka­rio in­ter­je­rą, o Lie­tu­vos ar­chi­tek­tų są­jun­gos kū­ry­bos di­rek­to­rius Ma­rius Dir­gė­la pri­sta­tė pro­jek­tą apie at­min­ties žen­klų iš­dės­ty­mo har­mo­ni­za­vi­mą Vil­niaus mies­te.
Ren­gi­nį vai­ni­ka­vo ap­do­va­no­ji­mo ce­re­mo­ni­ja, ku­rios me­tu įteik­tos pa­dė­kos už pa­vel­do puo­se­lė­ji­mą, sklai­dą, edu­ka­ci­ją, ak­tu­a­li­za­vi­mą ir ap­sau­gą. Rie­ta­vo Ogins­kių kul­tū­ros is­to­ri­jos mu­zie­jaus di­rek­to­riui Vy­tui Rut­kaus­kui įteik­tas ap­do­va­no­ji­mas už ak­ty­vų il­ga­me­tį dar­bą, mei­lę ir rū­pes­tį sa­vo kraš­to kul­tū­ros pa­vel­dui, jo pa­ži­ni­mo ska­ti­ni­mą ir po­pu­lia­ri­ni­mą. Ap­do­va­no­ji­mai įteik­ti ir ki­tiems, ku­rie sa­vo pa­si­ry­ži­mu, no­ru ir juo­du triū­su puo­se­lė­ja ir gai­vi­na vi­siems taip bran­gų pa­vel­dą.

„Rie­ta­vo že­mės“ inf.

Nuotraukoje: V. Rutkauskui įteiktas apdovanojimas už aktyvų ilgametį darbą, meilę ir rūpestį savo krašto kultūros paveldui, jo pažinimo skatinimą ir populiarinimą.

Komentarai
Kiti straipsniai