Trečiadienis, 2019 m. sausio 16 d.

Už tvar­ką mies­te at­sa­kin­gas kiek­vie­nas iš mū­sų

Mies­to se­niū­nas Gin­ta­ras Do­mar­kas ba­lan­džio 25 die­ną or­ga­ni­za­vo spau­dos kon­fe­ren­ci­ją, ku­rios me­tu kal­bė­jo apie pa­va­sa­ri­nius dar­bus, tvar­ko­mus ke­lius, kel­kraš­čių ir ša­li­gat­vių va­ly­mą, ra­gi­no vi­sus tvar­ky­tis, ap­gai­les­ta­vo dėl gy­ven­to­jų „po­mė­gio“ temp­ti stam­bia­ga­ba­ri­tes at­lie­kas prie kon­tei­ne­rių, kal­bė­jo apie me­džių ša­li­ni­mą ir ge­nė­ji­mą bei ki­tais klau­si­mais. Po­kal­by­je taip pat da­ly­va­vo se­niū­ni­jos dar­bų ran­go­vas – už­da­ro­sios ak­ci­nės ben­dro­vės „Val­da“ di­rek­to­rius To­mas Rau­dys, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Gin­ta­ras Ba­gu­žis ir jo pa­va­duo­to­jas Čes­lo­vas Ker­paus­kas.

Svar­bu ne­pa­mirš­ti ap­si­kuop­ti pa­tiems

„Mū­sų tiks­las – pa­si­kal­bė­ti apie at­ei­nan­tį šil­tą­jį me­tų lai­ką, apie šva­rą ir tvar­ką Plun­gės mies­te pra­ėjus žie­mos pe­ri­odui. Ak­ty­viai kvie­čia­me į mies­to tvar­ky­mą įsi­jung­ti gy­ven­to­jus ir ben­druo­me­nes“, – po­kal­bį pra­dė­jo G. Do­mar­kas. Nors šie­met pa­va­sa­ris bu­vo vė­ly­ves­nis ir pa­pras­tai ba­lan­džio vi­du­rio dar­bai jau bū­da­vo pa­da­ry­ti ko­vo mė­ne­sį, bet ran­go­vai jau yra ki­bę į dar­bus vi­su pa­jė­gu­mu. Be abe­jo, tvar­ky­tis rei­kia vi­siems – vi­si no­ri gy­ven­ti šva­riai ir tvar­kin­gai. To­dėl pra­šo­ma gy­ven­to­jų ap­si­kuop­ti sa­vo te­ri­to­ri­jas – net tik ap­si­šluo­ti, bet ir gy­vat­vo­res ap­si­kirp­ti, pik­tžo­les nu­si­ra­vė­ti, tvo­rą nu­si­da­žy­ti ar su­si­re­mon­tuo­ti, me­džius ap­ge­nė­ti, žo­lę nu­si­pjau­ti ir t. t. Se­niū­ni­jos dar­buo­to­jai ne­ven­gia už­suk­ti pas ap­si­lei­dė­lius ir per­spė­ti, kad rei­kė­tų su­si­tvar­ky­ti. Ži­nia, kaip pa­ste­bė­jo G. Do­mar­kas, ne vi­si gy­ven­to­jai juos su­tin­ka sve­tin­gai.
Se­niū­nas at­krei­pė dė­me­sį, jog pri­va­čio­je val­do­je me­džių ge­nė­ji­mui lei­di­mo ne­rei­kia, ta­čiau šį dar­bą rei­kia at­lik­ti tvar­kin­gai. Už per daug „nu­skap­tuo­tą“ me­dį ir pri­va­čios val­dos sa­vi­nin­kui ga­li tek­ti su­si­mo­kė­ti bau­dą. Iman­tis to­kio dar­bo prie dau­gia­bu­čių, rei­ka­lin­gas Žel­di­nių prie­žiū­ros ko­mi­si­jos lei­di­mas. Šie­met per daug su­ža­lo­ti, iki ka­mie­no api­pjaus­ty­ti me­džiai pa­ste­bė­ti Lent­pjū­vės ir V. Ma­čer­nio gat­vė­se, kal­ti­nin­kai bus nu­baus­ti.

Nenu­si­pjau­nan­tys žo­lės pa­ten­ka į „blo­gą­jį“ są­ra­šą

Jau nuo pra­ėju­sių me­tų se­niū­ni­ja griež­čiau ėmė­si ap­si­lei­dė­lių, ku­rie sa­vo te­ri­to­ri­jo­je ne­pjau­na žo­lės. Per­nai bu­vo iš­siųs­ta net 70 pri­mi­ni­mų, kad rei­kia pa­da­ry­ti šį dar­bą. Šiuo me­tu „blo­ga­ja­me“ są­ra­še yra per šim­to skly­pų sa­vi­nin­kų pa­var­džių, se­niū­ni­ja vėl siųs pri­mi­ni­mus, kad skly­po sa­vi­nin­kas žo­lę per me­tus pri­va­lo nu­pjau­ti du kar­tus! Gar­bės rei­ka­lu se­niū­nas įvar­di­jo žo­lės lo­pi­nė­lio nu­pjo­vi­mą nuo skly­po ri­bos pa­bai­gos iki ko­kios nors gat­vės. Kar­tais se­niū­ni­ja su­lau­kia bū­tent to­kio pra­šy­mo – nu­pjau­ti pus­an­tro met­ro at­kar­pė­lę…
Pri­tar­da­mas se­niū­nui dėl bū­ti­nu­mo tvar­ky­tis, G. Ba­gu­žis pri­dė­jo, jog tas pats yra ir su ra­jo­no ūki­nin­kais – jie taip pat pri­va­lo su­si­tvar­ky­ti sa­vo že­mės plo­tus. Dar pri­dū­rė, jog ir ap­leis­tų pa­sta­tų sa­vi­nin­kai yra su­ju­din­ti – tu­ri duo­ti at­sa­ky­mus iki ge­gu­žės 1-osios, ką ža­da da­ry­ti su vi­so­kio­mis griu­ve­no­mis, ki­taip bus bau­džia­mi pi­ni­gi­nė­mis bau­do­mis už pa­sta­tų ne­pri­ežiū­rą.

Gat­vių šla­vi­mas – bran­gus dar­bas

Mies­to tvar­ky­mui se­niū­ni­ja sam­do ran­go­vą – UAB „Val­da“, ku­ri rū­pi­na­si kel­kraš­čių ir ša­li­gat­vių nu­šla­vi­mu bei ža­lių­jų plo­tų šie­na­vi­mu. Šla­vi­mas mies­te ga­li­mas tik va­ku­u­mi­niu bū­du, dul­kes su­siur­biant, o po žie­mos vi­so­kį pri­skre­tu­sį šlamš­tą ne taip pa­pras­ta at­krapš­ty­ti, ten­ka po ke­lis kar­tus pra­va­žiuo­ti. Pa­si­tai­ko ir ne­pa­lan­kios oro są­ly­gos, bū­na, kad truk­do au­to­mo­bi­liai, be to, jau grei­tai mū­sų mies­tas iš­vis bus kaip vie­na di­de­lė sta­ty­bų aikš­te­lė… Šiaip ar taip šluo­ja­ma ne re­čiau kaip kar­tą per dvi sa­vai­tes. Iš vi­so nu­šluo­ja­ma 25 km gat­vių. Vie­nas iš­va­žia­vi­mas „su­val­go“ 1300 eu­rų – už tiek, pa­sak se­niū­no, bū­tų ga­li­ma iš­as­fal­tuo­ti 200 met­rų gat­vės. Ta­čiau šla­vi­mų skai­čius tik­rai ne­ma­žės, o esant ga­li­my­bių – dar ir pa­daž­nės.
Se­niū­nas ap­gai­les­ta­vo ne­be­tu­rin­tis dar­bi­nin­kų pa­gal vie­šų­jų dar­bų pro­gra­mą – šiuo me­tu įvai­rius smul­kes­nius dar­be­lius jau dirb­da­vo apie 15 žmo­nių. Ten­ka suk­tis vėl­gi pra­šant ran­go­vo pa­gal­bos. Ži­nia, vis­kas kai­nuo­ja pa­pil­do­mai.

Su­pra­ti­mo trū­ku­mas: prie kon­tei­ne­rių – šal­dy­tu­vai, te­le­vi­zo­riai, pa­dan­gos, spin­tos…

„Pir­ma­die­nį nuo kon­tei­ne­rių V. Ma­čer­nio gat­vė­je bu­vo iš­vež­tos stam­bia­ga­ba­ri­tės at­lie­kos – bal­dai, krū­vos ša­kų, iš kaž­kur prie dau­gia­bu­čių at­si­ra­dę ši­fe­rio lakš­tai ir vi­sa ki­ta, o ant­ra­die­nį vėl ma­čiau du te­le­vi­zo­rius, šal­dy­tu­vą, spin­tą…“, – apie vaiz­de­lį prie kon­tei­ne­rių pa­sa­ko­jo G. Do­mar­kas. La­bai gai­la, kad gy­ven­to­jai nie­kaip ne­su­pran­ta, jog stam­bia­ga­ba­ri­tes at­lie­kas prie kon­tei­ne­rių ga­li­ma temp­ti tik du kar­tus per me­tus, kai skel­bia­mi gra­fi­kai, o ki­tu lai­ku di­dži­ą­sias at­lie­kas rei­kia vež­ti pa­tiems į at­lie­kų aikš­te­lę Je­ru­bai­čiuo­se! Be to, už tam tik­rą kie­kį at­vež­tos elek­tro­ni­kos net­gi su­ma­ži­na­mas rin­klia­vos mo­kes­tis! Kaip iš­mo­ky­ti gy­ven­to­jus su­pra­tin­gu­mo, se­niū­nas sa­kė ne­be­ži­nan­tis.
Kai per­nai ne­to­li kon­tei­ne­rių aikš­te­lės bu­vo įtai­so­mos vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­ros ir vi­so­kiems „pa­dan­gi­niams“ kliu­vo net per ki­še­nę, rei­ka­lai bu­vo tru­pu­tį pa­ge­rė­ję. De­ja, kaip sa­kė G. Ba­gu­žis, trys ka­me­ros per mė­ne­sį kai­na­vo 800 eu­rų, o tai – ga­na bran­gu… Ar vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­ros ar­ti­miau­siu me­tu vėl bus nu­kreip­tos į kon­tei­ne­rius, kol kas svars­to­ma, prie šio klau­si­mo, pa­sak se­niū­no, dar teks su­grįž­ti.

Apie gat­ves, ša­li­gat­vius, nau­jus kon­tei­ne­rius ir nu­si­skun­di­mus

Se­niū­nas ra­gi­na gy­ven­to­jus iš­sa­ky­ti nu­si­skun­di­mus ar pa­siū­ly­mus jų „Fa­ce­bo­ok“ pus­la­py­je, taip pat ra­gi­na fo­to­gra­fuo­ti ir skųs­ti pa­žei­dė­jus. Mi­nė­jo, kad pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis ga­vo ke­le­tą klau­si­mų, in­for­ma­ci­jos apie už­fik­suo­tą pa­žei­dė­ją, ku­ris iš­kra­tė tu­jų ša­kas ant Bab­run­go upės skar­džio. Be abe­jo, jis bus nu­baus­tas.
Žmo­nės tei­ra­vo­si įvai­rių da­ly­kų: apie ša­li­gat­vių tvar­ky­mą, žai­di­mų aikš­te­lę, švie­so­fo­rą Lais­vės ir Rie­ta­vo gat­vių san­kry­žo­je, kon­tei­ne­rių plo­vi­mą, tur­ge­lį mies­to cen­tre ir kt.
Prie dau­gia­bu­čių ša­li­gat­viai tvar­ko­mi pa­gal ga­li­my­bes, at­si­žvel­giant į būk­lę ir į tai, ar dau­gia­bu­tis nė­ra re­no­vuo­ja­mas, nes vyks­tant sta­ty­bos dar­bams, to­kie dar­bai ati­de­da­mi. Šie­met nu­ma­ty­ta su­tvar­ky­ti ša­li­gat­vius ir ap­švie­ti­mą Bi­ru­tės gat­vė­je, nuo baž­ny­čios iki ka­pi­nių.
Tai, kad į dar­že­lių žai­di­mų aikš­te­les sa­vait­ga­liais ne­ga­li pa­tek­ti šei­mos su vai­kais, se­niū­nui ne­su­pran­ta­ma. Jis apie tai ne kar­tą kal­bė­jęs su di­rek­to­rė­mis, bet nie­kas ne­no­ri pa­lik­ti at­ra­kin­tų var­te­lių. Se­niū­nas svars­tė, jog šei­moms tai bū­tų nau­din­ga, o vi­so­kie chu­li­ga­nai ar šiukš­lin­to­jai ga­li įlip­ti ir per tvo­rą, jei no­ri…
Tur­ge­lis į mies­to cen­trą ne­bus grą­ži­na­mas, o ar rei­ka­lin­gos pen­kis kar­tus per me­tus or­ga­ni­zuo­ja­mos mu­gės, spręs Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja.
Švie­so­fo­ras Lais­vės ir Rie­ta­vo gat­vių san­kry­žo­je ne­bus sta­to­mas, nes čia pla­nuo­ja­ma įreng­ti žie­di­nę san­kry­žą. Gal­būt dar­bai pa­ju­dės jau šie­met, bet kol kas šis klau­si­mas įstri­gęs teis­me.
Kal­bant apie kon­tei­ne­rių plo­vi­mą, UAB „Val­da“ di­rek­to­rius T. Rau­dys mi­nė­jo, jog jie nė­ra plau­na­mi. Su­ti­ko, jog kai ku­riuos gal­būt rei­kė­tų per­da­žy­ti, bet var­gu ar tiks­lin­ga, nes jau šiais me­tais vi­si kon­tei­ne­riai – tiek bui­ti­nių at­lie­kų, tiek skir­ti rū­šia­vi­mui – bus pra­dė­ti keis­ti į nau­jus. Nau­jie­ji kon­tei­ne­riai bus pu­siau po­že­mi­niai ir ap­tver­ti.
T. Rau­dys trum­pai už­si­mi­nė ir apie gat­vių tvar­ky­mą: šie­met duo­bių tvar­ky­mo dar­bai pra­dė­ti ne nuo cen­tro ir pa­grin­di­nių gat­vių, o nuo Lent­pjū­vės ir Sa­lan­tų gat­vių, kur jau ne­tru­kus bus pa­grin­di­nis au­to­mo­bi­lių srau­tas, kai pra­si­dės tu­ne­lio po ge­le­žin­ke­liu ka­si­mo dar­bai. Šiuo me­tu dar­bai vyks­ta S. Nė­ries gat­vė­je, iki ge­gu­žės vi­du­rio pla­nuo­ja­ma baig­ti ir ki­tų gat­vių re­mon­tą. Lais­vės gat­vės as­fal­ta­vi­mas pra­si­dės, kai baig­sis lie­taus nuo­te­kų tvar­ky­mo dar­bai, da­bar ten tie­sia­mi lie­taus nuo­te­kų vamz­džiai.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Spaudos konferencijoje dalyvavo G. Bagužis, T. Raudys, G. Domarkas ir Č. Kerpauskas.

Komentarai
Kiti straipsniai