Trečiadienis, 2019 m. sausio 16 d.

Tik nuo mū­sų pa­čių pri­klau­so, ar Plun­gė bus gra­žus mies­tas

Šil­ti pa­va­sa­rio orai ve­ja vi­sus į kie­mą. Džiu­gi­na pra­žy­dę pir­mie­ji žie­dai, šva­riai nu­šluo­ti ta­ke­liai, nu­ba­lin­ti so­duo­se me­de­liai. Mies­tų ir kai­mų gy­ven­to­jai puo­šia ir tvar­ko na­mų ap­lin­ką, ta­čiau ne ma­žiau svar­bu nu­šluo­ti ir ben­drą ša­li­gat­vį, su­rink­ti šiukš­les prie au­to­bu­sų sto­te­lių, iš­va­ly­ti iš pa­ke­lių be­si­mė­tan­čius ne­rei­ka­lin­gus ra­kan­dus, pa­dan­gas. Taip pat su­tvar­ky­ti aikš­te­les, nu­šluo­ti per­nykš­čius la­pus, kad ir kas­dien pro ša­lį pra­ei­nan­tie­siems, ir trum­pam ap­si­lan­kiu­siems mies­to sve­čiams bū­tų ma­lo­nu akiai ir mie­la bei jau­ku šir­džiai.

VšĮ „Mes da­rom“ su vals­ty­bi­nių, sa­vi­val­dy­bių, ne­vy­riau­sy­bi­nių bei jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų pa­gal­ba jau vie­nuo­lik­tą kar­tą ren­gia šva­ros ak­ci­ją „Da­rom 2018“.
Gra­žia pa­va­sa­rio tra­di­ci­ja tam­pan­ti šva­ros ak­ci­ja „Da­rom 2018“ ba­lan­džio 21-ąją vy­ko ir mū­sų gim­ta­ja­me mies­te. Šva­rin­ta­si ne tik tą die­ną – plun­giš­kiai bei kai­miš­kų­jų vie­to­vių gy­ven­to­jai tal­kas ren­gė vi­są pra­ėju­sią sa­vai­tę. Tvar­ky­ti sa­vo vie­to­ves no­riai su­ti­ko ir įmo­nių, įstai­gų bei or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai, ben­dri­jos bei vi­si ki­ti šva­rai ir tvar­kai ne­abe­jin­gi žmo­nės. Kaip in­for­ma­vo Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­tos ūkio sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Edi­ta Ly­die­nė, iš vi­so į šią ak­ci­ją įsi­trau­kė apie 2200 da­ly­vių.
Vi­suo­ti­nės tal­kos me­tu bu­vo tvar­ko­mos mies­to aikš­tės, rek­re­a­ci­nės te­ri­to­ri­jos prie van­dens tel­ki­nių, pi­lia­kal­niai, pa­ke­lės bei ki­tos te­ri­to­ri­jos. Bu­vo iš­va­ly­tos aikš­te­lės prie Lur­do, Plun­gės vai­kų glo­bos na­mų, Pa­lan­kės gat­vės tven­ki­nio, taip pat esan­čios Pra­mo­nės gat­vės ga­le, Bab­run­go kai­me, prie skve­ro, Par­ko gat­vė­je, Glau­džių kai­me, Dva­ro gat­vė­je bei ki­tur.
Mies­to ir kai­miš­kų­jų vie­to­vių gy­ven­to­jus sie­jo ben­dras tiks­las – iš­va­ly­ti per žie­mą su­si­kau­pu­sias šiukš­les, kad gy­ven­tų kuo šva­res­nė­je bei jau­kes­nė­je ap­lin­ko­je. Eko­lo­gė E. Ly­die­nė sa­kė, kad įgy­ven­din­ti ak­ci­ją pa­vy­ko.
„Rei­kia pa­mi­nė­ti, kad mū­sų ap­lin­ka kas­met da­ro­si vis šva­res­nė. Gy­ve­na­me vis tvarkingiau. Ak­ci­jų me­tu su­ren­ka­ma ma­žiau šiukš­lių. Ma­tyt, iš­mo­ko­me tai­syk­lin­gai tvar­ky­ti at­lie­kas“, – džiau­gė­si E. Ly­die­nė.

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: Skautai, NVO „Krantas“ ir „Indigo“ nariai valė Babrungo upės pakrantes.

Komentarai
Kiti straipsniai