Trečiadienis, 2019 m. sausio 16 d.

Sėk­mė ly­dė­jo jau­nuo­sius me­džio dro­žė­jus

Ba­lan­džio 19 die­ną Tel­šių Ka­ro­li­nos Pra­niaus­kai­tės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je įvy­ko tra­di­ci­nis res­pub­li­ki­nis moks­lei­vių liau­dies dai­lės kon­kur­so „Si­dab­ro vai­ni­kė­lis 2017“ Tel­šių re­gio­ni­nis tu­ras, ku­ria­me da­ly­va­vo 89 jau­nie­ji me­ni­nin­kai iš 6 ra­jo­nų, taip pat – ir Plun­gės. Džiu­gu, jog mū­siš­kiai bu­vo pa­ste­bė­ti, įver­tin­ti ir su­lau­kė aukš­tų ap­do­va­no­ji­mų.

Kaip ži­nia, mi­nė­tas kon­kur­sas-pa­ro­dų cik­las su­ma­ny­tas tam, kad vai­kai ir jau­nuo­liai ga­lė­tų pa­ro­dy­ti sa­vo dar­bus, nu­lem­tus liau­dies me­no ar dai­lių­jų ama­tų. Jau­nie­ji kū­rė­jai ska­ti­na­mi to­bu­lin­ti sa­vo ži­nias, me­ni­nius ge­bė­ji­mus, dai­lių­jų ama­tų įgū­džius ir var­žy­tis dėl ge­riau­sių­jų var­do bei sim­bo­li­nių pri­zų – si­dab­ro vai­ni­kė­lių.
Mo­ky­to­jo Vik­to­ro Rai­bu­žio auk­lė­ti­niai jau daug me­tų da­ly­vau­ja šia­me tra­di­ci­nia­me lie­tu­vių liau­dies dai­lės kon­kur­se ir kas­kart su­lau­kia įver­ti­ni­mų. Ne iš­im­tis ir šie me­tai, nes pa­si­se­kė iš­ties ne­blo­gai.
Plun­gės ra­jo­nui at­sto­va­vo net 26 jau­nie­ji me­džio dro­žė­jai: 4 iš Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los (TVM), 5 iš Al­sė­džių S. Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­jos, vie­nas iš Plun­gės „ Sau­lės“ gim­na­zi­jos ir net 16 iš Plun­gės „Bab­run­go“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los. Vi­si šie jau­nuo­liai lan­ko NVŠ pro­gra­mos „Me­ni­nė me­džio dro­žy­ba“ už­si­ė­mi­mus.
Penk­tų–­aš­tun­tų kla­sių ka­te­go­ri­jo­je tre­čią vie­tą lai­mė­jo sep­tin­to­kas Emi­lis Ka­ra­zi­nas iš Bab­run­go pa­grin­di­nės mo­kyk­los, o an­trą vie­tą – tos pa­čios mo­kyk­los aš­tun­to­kas Pau­lius Mikš­ta.
Vy­res­nių (9–12 kla­sių) mo­ki­nių ka­te­go­ri­jo­je an­trą vie­tą lai­mė­jo Plun­gės TVM Tp17 gru­pės mo­ki­nys Jau­nius Ru­dys.
Vy­res­nių ka­te­go­ri­jo­je vi­sos trys pir­mos vie­tos ati­te­ko mo­ky­to­jo V. Rai­bu­žio auk­lė­ti­niams, ku­rie res­pub­li­ki­nia­me tu­re var­žy­sis dėl lau­re­a­to var­do ir pa­grin­di­nio pri­zo – si­dab­ri­nės se­gės. Tai – Plun­gės TVM Tp16 gru­pės mo­ki­nys, tel­šiš­kis Eval­das Kle­naus­kis, ku­ris kon­kur­sui pa­da­rė 4 skulp­tū­ras; „Bab­run­go“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los de­šim­to­kas Au­ri­mas Jur­gai­tis , pri­sta­tęs 6 me­džio skulp­tū­ras, ir „Sau­lės“ gim­na­zi­jos II d kla­sės moks­lei­vis Er­nes­tas Kur­mis su 4 skulp­tū­rom. Be­je, A. Jur­gai­tis 2014 m. bu­vo šio kon­kur­so nu­ga­lė­to­jas, o 2016 ir 2017 m. – 2 vie­tos lai­mė­to­jas, 2015 m.  – Riau­bos kon­kur­so lau­re­a­tas, o 2017 m. – L. Šep­kos kon­kur­so jau­niau­sias da­ly­vis.
Ren­gi­nio me­tu vi­si 89 kon­kur­so da­ly­viai bei jų mo­ky­to­jai ap­do­va­no­ti Tel­šių kul­tū­ros cen­tro pa­dė­ko­mis. Į res­pub­li­ki­nį kon­kur­so eta­pą pa­te­kę pa­ro­dos lau­re­a­taiir prizinių vietų laimėtojai ap­do­va­no­ti di­plo­mais.
Svei­ki­na­me šio kon­kur­so da­ly­vius, pri­zi­nin­kus ir nu­ga­lė­to­jus!

Vik­to­ras Rai­bu­žis

Nuotraukoje: E. Klenauskis

Komentarai
Kiti straipsniai