Trečiadienis, 2019 m. sausio 16 d.

Pa­mi­nė­tas 15-ta­sis Tve­rų ben­druo­me­nės gim­ta­die­nis

Ba­lan­džio 11-osios va­ka­rą tve­riš­kiai sku­bė­jo į kul­tū­ros na­mus – bu­vo mi­ni­ma Tve­rų ben­druo­me­nės 15-os me­tų su­kak­tis. Tą va­ka­rą ne­trū­ko at­vy­ku­sių pa­svei­kin­ti su gra­žia švente. Bu­vo pri­si­min­ta ben­druo­me­nės įsi­kū­ri­mo pra­džia, nu­veik­ti dar­bai, įgy­ven­din­ti pro­jek­tai. Vi­sa in­for­ma­ci­ja su­gul­dy­ta į fil­mą.

„Dir­bant ko­man­do­je, re­zul­ta­tai pa­sie­kia­mi grei­čiau ir leng­viau. Dau­ge­lis čia su­si­rin­ku­sių yra liu­di­nin­kai, kaip mū­sų 15-me­tis pa­aug­lys gi­mė, pra­dė­jo vaikš­čio­ti ir šian­dien bręs­ta“, – sa­kė ren­gi­nį ve­du­si ben­druo­me­nės na­rė Lo­re­ta Li­de­kaus­kie­nė.
Su­si­rin­ku­sie­ji, žiū­rė­da­mi fil­mą, ne tik gro­žė­jo­si Tve­rų apy­lin­kių vaiz­dais, bet ir iš­gir­do, ko­kie sun­ku­mai ki­lo Tve­rų ben­druo­me­nės su­si­kū­ri­mo pra­džio­je, taip pat su­ži­no­jo džiaugs­mus, iš­klau­sė val­dy­bos na­rių pa­si­sa­ky­mus.
Kaip mies­te­lis gy­vuo­tų, jei ja­me ne­bū­tų ben­druo­me­nės? Tve­rų ben­druo­me­nė su­si­kū­rė 2003 me­tais 24 žmo­nių ini­cia­ty­va. Ben­druo­me­nė yra iš­si­kė­lu­si to­kius tiks­lus: ug­dy­ti gy­ven­to­jų ben­druo­me­niš­ku­mą, rū­pin­tis jų ge­ro­ve, plė­to­ti kul­tū­ri­nį ir spor­ti­nį gy­ve­ni­mą, ska­tin­ti do­mė­ji­mą­si kraš­to is­to­ri­ja, or­ga­ni­zuo­ti po­il­sį. Anot Da­nė­lės Graus­lie­nės, su­si­bur­ti pa­ska­ti­no anuo­met vi­so­je Lie­tu­vo­je vei­kęs ben­druo­me­ni­nis ju­dė­ji­mas. Tai pir­mo­ji ben­druo­me­nė Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je. Ne­di­de­lis tve­riš­kių bū­re­lis nu­spren­dė, kad jiems tai rei­ka­lin­ga, pra­si­dė­jo pir­mie­ji pro­jek­tai, lė­šos, rė­mė­jų pa­ieš­ka. 2007 m. iš­leis­tas lanks­ti­nu­kas su gra­žiau­sio­mis lan­ky­ti­no­mis se­niū­ni­jos vie­to­mis. Tai padėjo pri­trauk­ti tu­ris­tų. 2008 m. at­si­ra­do ir Tve­rų se­niū­ni­jos her­bas. Ja­me vaiz­duo­ja­ma pi­lies tvo­ra iš bokš­te­lių su strė­lių ant­ga­liais. Her­bo spal­vos ir sim­bo­liai reiš­kia vie­ny­bę, nar­są, ko­vą ir ži­nias. Pir­ma­sis pro­jek­tas, ku­rį įgy­ven­di­no Tve­rų ben­druo­me­nė, bu­vo „Van­duo ir svei­ka­ta Lie­tu­vos kai­me“. To­liau se­kė ki­ti pro­jek­tai – ben­druo­me­nės su­si­bū­ri­mo vie­tos lau­ke įren­gi­mas, įsi­gy­ta dvi­ra­čių, mu­zi­kos in­stru­men­tų, įgar­si­ni­mo apa­ra­tū­ra, or­ga­ni­zuo­ti ama­tų mo­ky­mai ir kt.
Kas­met ren­gia­ma tve­riš­kių su­ei­ga. Sie­kia­ma su­kvies­ti į šven­tę ne tik vie­ti­nius, bet ir ki­tus sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jus. Tra­di­ciš­kai or­ga­ni­zuo­ja­ma spor­to šven­tė, po­pu­lia­ri ne tik tarp vie­tos, bet ir ki­tų mies­tų gy­ven­to­jų. Vie­nas iš įgy­ven­din­tų pro­jek­tų – spor­to ir žai­di­mų aikš­ty­no su­tvar­ky­mas. Jo me­tu at­nau­jin­ta fut­bo­lo aikš­tės dan­ga, pa­sta­ty­ta tre­ni­ruok­lių, at­nau­jin­tos krep­ši­nio len­tos. Ben­druo­me­nė nuo­lat mi­ni is­to­ri­nes da­tas, šven­čia tra­di­ci­nes šven­tes, vyks­ta dai­li­nin­kų ple­ne­rai. Vie­nas iš tra­di­ci­nių ben­druo­me­nės ren­gi­nių – lie­tu­viš­kos mu­zi­kos fes­ti­va­lis ant Lo­pai­čių pi­lia­kal­nio „Už­si­lėp­so aš ont kal­na“. Mies­te­lis tu­ri sa­vo in­ter­ne­to sve­tai­nę, ku­rio­je vie­ši­na­mi vi­si ben­druo­me­nės žyg­dar­biai.
Ren­gi­nio me­tu pa­si­sa­ky­ti bu­vo pa­kvies­ti vi­si 4 ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kai. Pir­mo­ji ben­druo­me­nės „ma­ma“ bu­vo D. Graus­lie­nė, ku­ri šias pa­rei­gas ėjo dvi ka­den­ci­jas iš ei­lės. Ji dė­ko­jo vi­siems, pa­dė­ju­siems įgy­ven­din­ti šią idė­ją, kai­my­ni­nių ben­druo­me­nių va­do­vams, lin­kė­jo, kad ir to­liau ben­druo­me­nei ne­stig­tų idė­jų ir ryž­to, jo­je ras­tų­si nau­jų vei­dų. Pa­si­sa­kė ir ki­ti bu­vę pir­mi­nin­kai – Al­vy­das Mic­kus, Jo­nas Rė­ka­šius bei da­bar­ti­nis ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kas Au­ri­mas Pui­do­kas. „Džiau­giuo­si, kad at­ėjau į jau su­si­kū­ru­sią ben­druo­me­nę. Kiek­vie­no žmo­gaus di­des­nis ar ma­žes­nis in­dė­lis į ben­drą kul­tū­rą, jos plė­to­ji­mą, ben­druo­me­niš­ku­mą yra be ga­lo svar­bus. No­rė­čiau, kad ir to­liau sėk­min­gai ben­drau­tu­me ir ben­dra­dar­biau­tu­me, bū­tu­me ak­ty­vūs ir to­liau gra­žin­tu­me Tve­rus“, – kal­bė­jo jis.
Su gra­žia su­kak­ti­mi svei­ki­no ir Rie­ta­vo tu­riz­mo ver­slo ir in­for­ma­ci­jos cen­tro di­rek­to­rė Lai­ma Doc­ke­vi­čie­nė, Me­din­gė­nų ir Lau­ku­vos kai­mo ben­druo­me­nės, bu­vęs Tve­rų kle­bo­nas Egi­di­jus Pet­ke­vi­čius, Tve­rų gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Gi­ta­na Kuž­mars­ky­tė. Į sa­vo šei­my­ną krei­pė­si ir Tve­rų se­niū­nas An­ta­nas Za­le­pū­gas. „Vi­si esa­me įdė­ję daug ener­gi­jos, svei­ka­tos, fan­ta­zi­jos, kad šian­dien bū­tu­me to­kie, ko­kie esa­me. Dir­ba­me dėl sa­vęs, sa­vo kai­mo, žmo­nių. Lin­kiu vi­siems šei­my­niš­ku­mo, san­tar­vės, su­si­klau­sy­mo, nes ir šie­met lau­kia daug svar­bių dar­bų, ku­riuos rei­kės pa­da­ry­ti“, – sa­kė se­niū­nas.
Po svei­ki­ni­mų su­si­rin­ku­sie­siems kon­cer­tą do­va­no­jo Tve­rų fol­klo­ri­nis an­sam­blis „Ker­mu­šie“ ir Kar­te­nos po­stfol­klo­ro gru­pė „Vo tep“. Po skam­bių dai­nų lau­kė vai­šės ir ju­bi­lie­ji­nis tor­tas.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Koks jubiliejus be gimtadieninio torto,? Jį pjausto bendruomenės pirmininkas A. Puidokas.

Komentarai
Kiti straipsniai