Trečiadienis, 2019 m. sausio 16 d.

Ne­jau­gi vi­sus iš­mes į gat­vę?

Ne­se­niai vy­ku­sio Plun­gės sa­vi­val­dy­bės Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to po­sė­džio me­tu ki­lo ne­ma­žai dis­ku­si­jų svars­tant klau­si­mą dėl Sa­vi­val­dy­bės įmo­nės „Plun­gės būs­tas“ nuo­sa­vo ka­pi­ta­lo dy­džio pa­kei­ti­mo.

Tur­to sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė In­ga Daub­lie­nė po­sė­džia­vu­sie­siems pri­mi­nė, kad Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­spren­dė įpa­rei­go­ti Sa­vi­val­dy­bės įmo­nę „Plun­gės būs­tas“ raš­tu įspė­ti Sa­vi­val­dy­bei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čio ir SĮ „Plun­gės būs­tas“ pa­si­ti­kė­ji­mo tei­se val­do­mo pa­sta­to, esan­čio Tel­šių g. 3, Plun­gės m., pa­nau­dos ga­vė­jus ir nuo­mi­nin­kus dėl pa­nau­dos ir nuo­mos su­tar­čių nu­trau­ki­mo nuo 2018 m. lap­kri­čio 1 die­nos. O nuo tų pa­čių me­tų lap­kri­čio 15 die­nos per­duo­ti Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai val­dy­ti, nau­do­ti ir dis­po­nuo­ti šį tur­tą, ku­rio li­ku­ti­nė ver­tė – 19 383,49 Eur.
Pa­sak I. Daub­lie­nės, pa­sta­tas, esan­tis Tel­šių g. 3, la­bai se­nas, sta­ty­tas dar 1938-ai­siais, ir šiuo me­tu jam rei­kia ka­pi­ta­li­nio re­mon­to, ku­rio pre­li­mi­na­rios, pa­gal Vie­tos ūkio sky­riaus pa­teik­tus skai­čia­vi­mus, iš­lai­dos bū­tų 366 847,28 Eur.
Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Gin­ta­ras Ba­gu­žis pa­brė­žė, kad iš šio pa­sta­to pir­miau­sia rei­kia iš­kel­din­ti vi­sus nuo­mi­nin­kus bei pa­nau­di­nin­kus ir pri­va­ti­zuo­ti jį. Ka­dan­gi iš pa­sta­to su­ren­ka­ma tik 160,08 Eur per mė­ne­sį nu­om­pi­ni­gių, fi­nan­siš­kai ne­efek­ty­vu jį to­liau eks­plo­a­tuo­ti ir at­lik­ti ka­pi­ta­li­nį re­mon­tą, to­dėl pla­nuo­ja­ma įtrauk­ti į vie­ša­me auk­cio­ne par­duo­da­mo Sa­vi­val­dy­bės ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ir ki­tų ne­kil­no­ja­mų­jų daik­tų są­ra­šą.
Ta­ry­bos na­rė As­ta Bei­er­le-Ei­gir­die­nė, iš­gir­du­si apie ke­ti­na­mus įgy­ven­din­ti spren­di­mus, re­to­riš­kai pa­klau­sė: „Ne­jau­gi vi­sus iš­va­ry­si­me į gat­vę?“ Ta­ry­bos na­rė po­sė­džio da­ly­viams pri­mi­nė, kad šia­me pa­sta­te yra įsi­kū­ręs Tel­šių kri­zių cen­tras, Klai­pė­dos apy­gar­dos pro­ba­ci­jos tar­ny­ba, Plun­gės ra­jo­no prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos tar­ny­ba, laik­raš­čio „Plun­gės ži­nios“ re­dak­ci­ja, Lie­tu­vos skau­ti­jos Plun­gės Gon­din­gos tun­tas, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos že­mės ūkio rū­mai, sa­vo veik­lą vyk­do įvai­rios par­ti­jos bei or­ga­ni­za­ci­jos. Iš vi­so čia yra net vie­nuo­li­ka nuo­mi­nin­kų ir pa­nau­di­nin­kų.
Kaip sa­kė A. Bei­er­le-Ei­gir­die­nė, ne­ga­li­ma stab­dy­ti vi­sų šių įmo­nių ir or­ga­ni­za­ci­jų veik­los. Su žmo­nė­mis rei­kia kal­bė­tis ir ro­dy­ti pa­gar­bą, siū­ly­ti jiems ki­tas pa­tal­pas, kur jie ga­lė­tų įsi­kur­ti ir to­liau plė­to­ti sa­vo veik­lą.
Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius G. Ba­gu­žis pa­reiš­kė, kad kiek­vie­nas pa­nau­dos ga­vė­jas ar nuo­mi­nin­kas tu­ri tiks­liai in­for­muo­ti, ko­kia veik­la už­si­i­ma, ar įvyk­do vi­sus nu­ma­ty­tus įsi­pa­rei­go­ji­mus. Jie taip pat pri­va­lo skelb­ti sa­vo įsta­tus ir pa­tvir­tin­tas me­ti­nes fi­nan­si­nes ata­skai­tas sa­vo in­ter­ne­ti­nė­je sve­tai­nė­je.
„Šiuo me­tu nė­ra aiš­ku, ko­kia veik­la už­si­i­ma kai ku­rios įstai­gos ar or­ga­ni­za­ci­jos, su­da­riu­sios pa­nau­dos ir nuo­mos su­tar­tis su SĮ „Plun­gės būs­tas“. Nė­ra ir jų fi­nan­si­nių ata­skai­tų“, – pa­brė­žė G. Ba­gu­žis.
Kaip jau mi­nė­ta, SĮ „Plun­gės būs­tas“ įpa­rei­go­ta nu­trauk­ti pa­teik­tas su­tar­tis su nuo­mi­nin­kais ir pa­nau­dos ga­vė­jais, įsi­kū­ru­siais pa­sta­te, esan­čia­me Tel­šių g. 3, bei grą­žin­ti pa­sta­tą pa­si­ti­kė­ji­mo tei­se val­dy­ti Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai, ku­ri vyk­dys pa­sta­to vie­šą auk­cio­ną.
Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to na­riai šį klau­si­mą pa­li­ko Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai, ku­ri ir pa­teiks ga­lu­ti­nį spren­di­mą.
Kol kas įspė­ji­mų raš­tu apie su­tar­čių nu­trau­ki­mą su pa­nau­dos ga­vė­jais ir nuo­mi­nin­kais nė­ra. Ta­čiau vi­siems aiš­ku, kad šiam pa­sta­tui, esan­čiam Tel­šių g. 3, rei­ka­lin­gas re­mon­tas. Ne­aiš­ku tik, kur dė­sis vi­si tie žmo­nės. Rei­kia ti­kė­tis, kad į gat­vę iš­mes­ti ne­bus.

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: Telšių g. 3 esantį pastatą valdžia nori privatizuoti.

Komentarai
Kiti straipsniai