Ketvirtadienis, 2019 m. kovo 21 d.

Me­di­ci­nos įstai­go­je pa­si­ge­do ma­lo­naus ben­dra­vi­mo

Ba­lan­džio 19 die­ną rin­ko­si Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės pa­ra­mos ko­mi­te­to na­riai. Po­sė­dy­je bu­vo pri­sta­ty­tos dvi su rie­ta­viš­kių svei­ka­ta ir jos ge­ri­ni­mu su­si­ju­sios 2017-ųjų me­tų veik­los ata­skai­tos. Kaip sa­kė VšĮ Rie­ta­vo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro (Rie­ta­vo PSPC) vyr. bu­hal­te­rė Sta­nis­la­va Klo­vie­nė, 2016-ie­ji me­tai bu­vo už­baig­ti su mi­nu­su, o 2017-ie­ji – su pliu­su.

Rie­ta­vo PSPC pa­slau­gas tei­kia po­li­kli­ni­ko­je, slau­gos ir pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo sky­riu­je, ke­tu­riuo­se me­di­ci­nos punk­tuo­se (Dau­gė­duo­se, Lio­liuo­se, La­bar­džiuo­se, Gi­lio­gi­ry­je), slau­gos pa­slau­gos na­muo­se. Veik­los ata­skai­tą ir 2018-ųjų veik­los už­duo­tis pri­sta­tė įstai­gos vyr. bu­hal­te­rė S. Klo­vie­nė. Ji sa­kė, kad ata­skai­ti­niais me­tais 24 lo­vų slau­gos ir pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo sky­riu­je gy­dė­si 200 li­go­nių (2016 m. – 191). Lo­va­die­nių skai­čius – 7245 (2016 m. – 6672). 2017-ai­siais prie įstai­gos pri­si­ra­šiu­sių gy­ven­to­jų su­ma­žė­jo 18 proc. o ap­si­lan­ky­mų pas gy­dy­to­jus – 2 proc. Įstai­go­je dir­bo 45 dar­buo­to­jai, iš jų 4 gy­dy­to­jai ir 23 slau­gy­to­jai. Dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mai ki­lo apie 4 proc. 2017 m. fi­nan­si­nis įstai­gos veik­los re­zul­ta­tas – 4169 Eur per­vir­šis. Ko­mi­te­to na­rė Vai­da Vai­či­kaus­kie­nė tei­ra­vo­si, kaip vyk­do­ma sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jos veik­la, ar žmo­nės tuo do­mi­si. S. Klo­vie­nė in­for­ma­vo, kad ruo­šia­mi mo­ky­mai, už­si­ra­šiu­sių­jų į juos ne­trūks­ta, juos ves pro­fe­sio­na­li psi­cho­lo­gė.
Ko­mi­te­to na­rys Ar­tu­ras Kun­gys do­mė­jo­si, ar vyks­ta po­kal­biai su dar­buo­to­jais dėl ben­dra­vi­mo su pa­cien­tais kul­tū­ros. „Kai ku­rios dar­buo­to­jos ne itin ma­lo­niai ben­drau­ja, ypač su se­ny­vo am­žiaus žmo­nė­mis. Su­pran­ta­ma, kad vi­si dar­buo­to­jai ap­krau­ti dar­bais, mes jiems ner­vus ga­di­na­me, bet ma­lo­ni ben­dra­vi­mo kul­tū­ra tu­ri bū­ti“, – tei­gė jis. S. Klo­vie­nė at­sa­kė, kad esant kon­kre­čioms pro­ble­moms, po­kal­biai su dar­buo­to­jais ve­da­mi, šiuo me­tu, pa­si­kei­tus slau­gy­to­joms, gir­di­ma, kad ap­tar­na­vi­mas pa­ge­rė­jęs.
Pri­tar­ta ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės vyk­do­mų vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros funk­ci­jų įgy­ven­di­ni­mo 2017 me­tų ata­skai­tai. Šias funk­ci­jas Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je vyk­do Klai­pė­dos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras (to­liau – Biu­ras). Biu­ras sa­vi­val­dy­bė­je ben­dra­dar­biau­ja su ne vie­na ins­ti­tu­ci­ja – vyk­do vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros funk­ci­jas su Svei­ka­tos, so­cia­li­nės pa­ra­mos ir rū­py­bos sky­riu­mi, kar­tu su švie­ti­mo įstai­go­mis ir ten dir­ban­čiais spe­cia­lis­tais for­muo­ja mo­ki­nių svei­kos gy­ven­se­nos ver­ty­bi­nes nuo­sta­tas, or­ga­ni­zuo­ja svei­ka­tos stip­ri­ni­mo ren­gi­nius Rie­ta­vo tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to sen­jo­rams ir kt.
Kal­bant apie sa­vi­val­dy­bės ug­dy­mo įstai­gas, nė vie­no­je ne­su­si­da­ro vi­so eta­to dar­bo krū­vis, fi­nan­suo­ja­mas vals­ty­bės biu­dže­to lė­šo­mis, to­dėl vie­nas spe­cia­lis­tas ap­tar­nau­ja ir mies­to, ir kai­mo te­ri­to­ri­jo­je esan­čias ug­dy­mo įstai­gas. Svei­ka­tos so­cia­li­nės pa­ra­mos ir rū­py­bos sky­riaus ve­dė­ja Jo­li­ta Al­sei­kie­nė sa­kė, kad vie­nas eta­tas ski­ria­mas, kai ug­dy­mo įstai­go­je yra 870 vai­kų, to­dėl svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tė, dir­ban­ti gim­na­zi­jo­je Rie­ta­ve, va­žiuo­ja ir į Žad­vai­nių pa­grin­di­nę mo­kyk­lą. Įstai­gos no­ri, kad toks spe­cia­lis­tas mo­kyk­lo­je dirb­tų kas­dien. Ko­mi­te­to na­rys Sau­lius Jo­nu­šas, dir­ban­tis Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jo­je, pa­gy­rė ten dir­ban­čią svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tę. V. Vai­či­kaus­kie­nė bu­vo ki­to­kios nuo­mo­nės ir sa­kė, kad Žad­vai­niuo­se šios spe­cia­lis­tės dar­bas taip pat la­bai rei­ka­lin­gas, ta­čiau dar­buo­to­ja iš pra­džių ro­dė la­bai di­de­lę ini­cia­ty­vą, į mo­kyk­lą at­va­žiuo­da­vo kar­tą per sa­vai­tę, o da­bar at­vyks­ta maž­daug kar­tą per mė­ne­sį. „Ji bu­vo pa­si­ža­dė­ju­si ves­ti ir kla­sės va­lan­dė­les, svei­ka­tos stip­ri­ni­mo pa­mo­kas. Tai la­bai ge­ros idė­jos, ta­čiau jos ne­la­bai vyk­do­mos“, – sa­kė ko­mi­te­to na­rė. Sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis mi­nė­jo, kad rei­kia į šią pa­sta­bą at­kreip­ti dė­me­sį, spe­cia­lis­tė tu­ri dirb­ti pa­gal aiš­kų gra­fi­ką, kaip jai pri­klau­so, o ne ka­da su­gal­vo­ja.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje A. Kungys (kairėje) pastebėjo, kad Rietavo PSPC darbuotojai ne visada maloniai bendrauja su vyresnio amžiaus pacientais.

Komentarai
Kiti straipsniai