Trečiadienis, 2019 m. sausio 16 d.

Besiguodžiantiems mokyklų vadovams patarė nuvykti į Moldovą ir pasižiūrėti tenykštes sąlygas

Ba­lan­džio 16-ąją Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je vy­ku­sia­me Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je Plungės rajono mokyklų vadovams besiguodžiant, kad nėra lėšų interjero atnaujinimui ir aplinkos tvarkymui, pasiūlyta neverkti, o laikytis finansinės drausmės ir racionaliau naudoti lėšas. O vienas posėdžiautojų net rekomendavo nuvykti į Moldovos mokyklas ir pasižiūrėti bei pa­ly­gin­ti, ko­kio­mis są­ly­go­mis ten ten­ka mo­ky­to­jams dirb­ti, o mo­ki­niams – mo­ky­tis…
Komiteto nariai ne tik iš­klau­sė Plun­gės vie­šo­sios bib­lio­te­kos, Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jaus, Kul­tū­ros cen­tro bei Se­na­mies­čio, „Ry­to“, Aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio, Ša­tei­kių pa­grin­di­nių mo­kyk­lų 2017-ųjų veik­los ata­skai­tų, bet ir aptarė kitus klausimus.

Nėra pinigų interjerui atnaujinti

Be­ne dau­giau­sia aist­ros už­vi­rė iš­klau­sius Plun­gės Se­na­mies­čio mo­kyk­los di­rek­to­riaus Al­gir­do Ser­vos 2017-ųjų veik­los ata­skai­tos ir pra­šy­mo skir­ti lė­šų mo­kyk­los in­ter­je­rui at­nau­jin­ti bei ap­lin­kai su­tvar­ky­ti.
„Te­ko sve­čiuo­tis Es­ti­jos mo­kyk­lo­se ir sa­vo aki­mis pa­ma­ty­ti ten esan­čią si­tu­a­ci­ją. Te­nykš­čių mo­kyk­lų pa­sta­tų iš­orės ir vi­daus in­ter­je­ro ly­gis toks, kad mums net nė­ra apie ką kal­bė­tis. O mū­sų Se­na­mies­čio mo­kyk­lai jau 43-eji. Tie­sa, prieš ke­lio­li­ka me­tų at­lik­ta re­no­va­ci­ja. 2016-ai­siais at­nau­jin­tas vamz­dy­nas. O šiuo me­tu vyk­do­mas mo­kyk­los pa­sta­to elek­tros in­ži­ne­ri­nių tin­klų ka­pi­ta­li­nis re­mon­tas. Per de­šimt me­tų iš su­rink­tų dvie­jų pro­cen­tų pa­ja­mų mo­kes­čio kla­sė­se pa­klo­ta dan­ga. Ta­čiau ko­ri­do­riuo­se dan­ga dar iš ta­ry­bi­nių lai­kų“, – pa­tei­kęs kaip pa­vyz­dį kai­my­ni­nės Es­ti­jos su­re­mon­tuo­tas mo­kyk­las, apie in­ter­je­ro at­nau­ji­ni­mo rei­ka­lin­gu­mą kal­bė­jo A. Ser­va.
Pa­sak mo­kyk­los va­do­vo, in­ter­je­rą bū­ti­na at­nau­jin­ti, mat kas­dien šio­se pa­tal­po­se su­ka­si per 1000 jau­nų žmo­nių, o jiems rei­kia duo­ti vis­ką, kas ge­riau­sia, kad jie ga­lė­tų jau­kiai mo­ky­tis ar už­si­im­ti jiems pa­tin­kan­čia veik­la kuo nau­jes­nė­je, mo­der­nes­nė­je ap­lin­ko­je. A. Ser­va taip pat siū­lė, kad kiek­vie­nai švie­ti­mo įstai­gai Sa­vi­val­dy­bė kas­met skir­tų lė­šų at­nau­jin­ti nors po ke­lis ka­bi­ne­tus.
Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­rui Aud­riui Kli­šo­niui pa­si­tei­ra­vus, kiek bu­vo su­tau­py­ta lė­šų, A. Ser­va at­sa­kė, kad su­tau­py­ti apie 10 tūkst. eu­rų bu­vo pa­nau­do­ti ki­toms reik­mėms. Tad in­ter­je­rui at­nau­jin­ti pi­ni­gų ne­li­kę.
Me­ras, no­rė­da­mas pa­prieš­ta­rau­ti Se­na­mies­čio di­rek­to­riui, pri­mi­nė, kad tik­rai di­de­lės in­ves­ti­ci­jos jau yra skir­tos, at­lik­ta be­ga­lė at­nau­ji­ni­mo dar­bų. Tad, pa­sak A. Kli­šo­nio, „nė­ra ko per daug verk­ti“, mat ši įstai­ga tik­rai nė­ra nu­skriaus­ta. Be to, me­ras pa­brė­žė, kad rei­kia lai­ky­tis fi­nan­si­nės draus­mės bei ra­cio­na­liai pa­nau­do­ti su­tau­py­tas lė­šas.

Renovacija atlikta nekokybiškai

Plun­gės „Ry­to“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rius Sta­nis­lo­vas Iva­naus­kas, pa­tei­kęs iš­sa­mią 2017-ųjų ata­skai­tą ir pa­si­džiau­gęs sa­vo va­do­vau­ja­mos įstai­gos pa­sie­ki­mais bei lai­mė­ji­mais, dar­niu ir darbš­čiu mo­ky­to­jų ko­lek­ty­vu, vis di­dė­jan­čiu mo­ki­nių skai­čiu­mi bei ki­tais ge­rais da­ly­kais, už­si­mi­nė ir apie di­džiau­sią pro­ble­mą, ku­ri kiek­vie­nam, tiek čia be­si­mo­kan­čiam, tiek pra­ei­nan­čiam pro mo­kyk­lą, aki­vaiz­džiai ba­do akis.
Šios mo­kyk­los va­do­vą, kaip ir Se­na­mies­čio pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rių A. Ser­vą, taip pat la­biau­siai ne­ra­mi­na mo­kyk­los in­ter­je­ras bei ap­lin­ka. Kaip pa­vyz­dį skaid­rė­se pa­tei­kęs už­sie­nio mo­kyk­lų vi­daus, ap­lin­kos ir iš­orės vaiz­dus, kur bu­vo ga­li­ma pa­ma­ty­ti šiuo­lai­kiš­kai bei mo­der­niai su­tvar­ky­tas erd­vias kla­ses, ka­bi­ne­tus, mo­ki­nių tu­a­le­tus, du­šus, per­si­ren­gi­mo kam­ba­rius, įreng­tus erd­vius spor­to aikš­ty­nus su vi­sais spor­tui skir­tais įren­gi­niais, skaid­rė­se pa­de­monst­ra­vo ir sa­vo va­do­vau­ja­mos įstai­gos vi­dų, iš­orę bei ap­lin­ką. Pa­teik­to­je vaiz­di­nė­je me­džia­go­je aiš­kiai ma­tė­si, kad re­no­va­ci­ja at­lik­ta la­bai ne­ko­ky­biš­kai. Ap­šiu­ru­sios ir nu­tru­pė­ju­sios mo­kyk­los pa­sta­to iš­orės sie­nos by­lo­jo apie sku­bo­tai ir at­mes­ti­nai at­lik­tus re­mon­to dar­bus. Skaid­rė­se bu­vo ga­li­ma pa­ma­ty­ti ir už­lo­py­tas spor­to aikš­te­lės sky­les. O pa­sta­to vi­du­je ant lu­bų ka­bė­jo se­nos lem­pos, akis ba­dė sky­lė­tos pa­lan­gės. O kur dar mo­ki­nių tu­a­le­tai, du­šai bei per­si­ren­gi­mo kam­ba­riai.
Be to, kaip sa­kė mo­kyk­los di­rek­to­rius S. Iva­naus­kas, šil­dy­mui pi­ni­gų šią žie­mą bu­vo iš­leis­ta ge­ro­kai dau­giau. Ir le­dą te­ko pil­ti ne vie­ną kar­tą. Tad di­rek­to­rius pra­šė Sa­vi­val­dy­bės pa­gal­bos ir siū­lė at­si­gręž­ti į mo­kyk­lą tie­sio­gi­ne pras­me.
Kaž­ku­ris iš po­sė­džia­vu­sių­jų juo­kais mes­te­lė­jo, kad mo­kyk­lų di­rek­to­riams rei­kė­tų nu­va­žiuo­ti į Mol­do­vos mo­kyk­las ir pa­ma­ty­ti bei pa­ly­gin­ti, ko­kio­mis są­ly­go­mis ten ten­ka mo­ky­to­jams dirb­ti, o mo­ki­niams – mo­ky­tis. Ta­da gal jie ne­bū­tų to­kie reik­lūs ir su­pras­tų, kad mū­sų ra­jo­no mo­kyk­loms jau ir taip pa­kan­ka­mai ski­ria­ma dė­me­sio, tik rei­kia ra­cio­na­liau ir eko­no­miš­kiau pa­si­nau­do­ti su­teik­to­mis ga­li­my­bė­mis.
Me­ras A. Kli­šo­nis pri­mi­nė pa­gal­bos pra­šan­čia­jam, kad ir tu­a­le­tams, ir per­si­ren­gi­mo kam­ba­riams lė­šų skir­ta. Be to, pa­ti mo­kyk­la tu­ri ap­si­spręs­ti, ko­kius kon­kre­čius dar­bus ža­da at­lik­ti ki­tais me­tais.

Iš 135 mokinių 95 reikia atsivežti…

Ša­tei­kių pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rius Pau­lius Za­kals­kis taip pat su­ti­ko su sa­vo ko­le­go­mis ir pri­ta­rė, kad rei­kia tvar­ky­ti ir mo­kyk­lų in­ter­je­rą, ir ap­lin­ką. Ta­čiau, pa­sak jo, Ša­tei­kių mo­kyk­lo­je vi­sai ki­to­kia si­tu­a­ci­ja, ki­tos pro­ble­mos, ki­ti iš­šū­kiai. Ma­žė­ja pa­mo­kų, trūks­ta mo­ky­to­jų, mat jie dėl ke­lių pa­mo­kų ne­no­ri va­ži­nė­tis iš mies­to. Opi pro­ble­ma ky­la dėl pa­vė­žė­ji­mo, mat iš 135 be­si­mo­kan­čių­jų Ša­tei­kių mo­kyk­lo­je 95 mo­ki­nius rei­kia at­vež­ti ir par­vež­ti iš ap­lin­ki­nių kai­mų. Tad di­rek­to­rius ti­ki­si, kad ne­tru­kus pa­vyks įgy­ven­din­ti vi­sos die­nos mo­kyk­los pro­jek­tą.

Pasiūlė aptverti mokyklą

Lai­ki­nai ei­nan­čiai pa­rei­gas Plun­gės aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rei Ra­mu­tei Bau­žie­nei pa­tei­kus pra­ėju­sių­ me­tų veik­los ata­skai­tą bei iš­sa­kius opiau­sias mo­kyk­los pro­ble­mas ir ypač pa­si­džiau­gus pui­kiu mo­ky­to­jų ko­lek­ty­vu, Ta­ry­bos na­rė Ju­di­ta Stan­ku­tė pa­klau­sė, ką da­ry­ti, kad mo­kyk­la tap­tų sau­ges­nė. Ji siū­lė ap­tver­ti mo­kyk­lą, mat įstai­ga yra la­bai ar­ti gat­vės, ku­rio­je vyks­ta ga­na in­ten­sy­vus veiks­mas.
Ko­mi­te­to na­riai siū­lė at­kreip­ti dė­me­sį į šį klau­si­mą pla­nuo­jant ki­tų me­tų biu­dže­tą. Pa­sak jų, tai – di­džiu­liai pi­ni­gai, mat ap­tver­ti di­džiu­lę mo­kyk­los te­ri­to­ri­ją kai­nuo­tų apie 15 tūkst. eu­rų.

Įsteigė grupę

Po­sė­džio me­tu bu­vo pri­tar­ta Plun­gės ra­jo­no Ša­tei­kių pa­grin­di­nės mo­kyk­los da­lies pa­tal­pų pri­tai­ky­mui iki­mo­kyk­li­niam ug­dy­mui.
Pa­sak Ša­tei­kių pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­riaus P. Za­kals­kio, nuo 1992-ųjų, kai bu­vo už­da­ry­tas vai­kų dar­že­lis, šio­se pa­tal­po­se nie­ko ne­bu­vo, ta­čiau at­si­ra­dus po­rei­kiui ir su­rin­kus net 20 pra­šy­mų iš jau­nų ma­mų dėl iki­mo­kyk­li­nės ug­dy­mo gru­pės įstei­gi­mo, te­ko im­tis dar­bo. Tad ne­tru­kus bus įsteig­ta gru­pė, ku­rią lan­kys 15 vai­kų.

Į Dainų šventę vyks 700 dalyvių

Plun­gės kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rius Ro­mas Ma­tu­lis, pa­tei­kęs cen­tro pra­ėju­sių­ me­tų veik­los ata­skai­tą, pri­mi­nė, kad in­ten­sy­viai ruo­šia­ma­si Dai­nų šven­tei. Tam ruo­šia­si dau­giau kaip 700 da­ly­vių, ir Plun­gės kul­tū­ros cen­tras yra vie­nas iš ne­dau­ge­lio ra­jo­nų, de­le­guo­jan­tis tiek daug da­ly­vių. Be to, tai vie­nin­te­lis toks kul­tū­ros cen­tras, tu­rin­tis tiek daug ko­lek­ty­vų, iš ku­rių net de­šim­čiai su­teik­ta aukš­čiau­sia ka­te­go­ri­ja. Iš Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to šiai šven­tei nu­ma­ty­ta 15 tūkst. eu­rų.

Žirgyno pastate atsiras kavinė

Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jaus di­rek­to­riui Al­vi­dui Ba­ka­naus­kui per­skai­čius sa­vo ata­skai­tą, po­sė­džio pir­mi­nin­kas Aud­rius Mi­siū­nas pa­klau­sė, ar par­ke bus įsteig­ta ka­vi­nė ar res­to­ra­nas. Mu­zie­jaus di­rek­to­rius pri­mi­nė po­sė­džia­vu­sie­siems, kad vie­nas plun­giš­kis ver­sli­nin­kas no­rė­tų žir­gy­no pa­sta­te įsteig­ti ka­vi­nę. Ko­mi­te­to na­riai tam pri­ta­rė, nes tai pa­dė­tų iš­spręs­ti klau­si­mą dėl tu­a­le­to lan­ky­to­jams įren­gi­mo.
Be to, A. Ba­ka­naus­kas pa­gei­da­vo, kad at­si­žvel­giant į mu­zie­ji­nės veik­los plėt­rą, nau­jų pa­slau­gų tei­ki­mą bei rin­kos kai­nas, bū­tų pa­tvir­tin­tos ki­tos Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jaus pa­slau­gų kai­nos: už va­lan­dos eks­kur­si­jos ve­di­mą po Plun­gės mies­tą ir ra­jo­ną lie­tu­vių kal­ba – 30 Eur; už va­lan­dos truk­mės to­kią pat eks­kur­si­ją už­sie­nio kal­ba – 40 Eur; fo­to­se­si­ja rū­muo­se ir bi­lie­tas į mu­zie­jų – 20 Eur. Že­mai­tės me­mo­ria­li­nia­me mu­zie­ju­je fo­to­se­si­ja ir bi­lie­tas kai­nuo­tų 10 Eur. Keis­tų­si ir ki­tos pa­slau­gų kai­nos.

Vargonams restauruoti lėšų negavo…

Po­sė­džio me­tu bu­vo pa­teik­tas pa­pil­do­mas klau­si­mas dėl Kan­tau­čių var­go­nų res­tau­ra­vi­mo. Ar­chi­tek­tū­ros ir te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Kris­ti­na Pet­ru­le­vi­čie­nė pri­mi­nė, kad var­go­nams res­tau­ruo­ti iš kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to pra­šy­tų 6 tūkst. 400 eu­rų ne­ga­vo. To­kia pat su­ma tu­rė­jo pri­si­dė­ti ir Sa­vi­val­dy­bė. Ne­se­niai bu­vo su­tvar­ky­tas tik vie­nas var­go­nų re­gist­ras.
Kaip sa­kė K. Pet­ru­le­vi­čie­nė, kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tui vėl teiks pa­raiš­ką ki­tiems me­tams ir pra­šys pi­ni­gų. Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­te lė­šos, skir­tos res­tau­ruo­ti var­go­nus, jau nu­ma­ty­tos. Vyr. spe­cia­lis­tė pra­šė, kad var­go­nų res­tau­ra­vi­mo dar­bai bū­tų at­lik­ti iki va­sa­ros, mat rei­kia spe­cia­lų iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­čių meist­rų. Daž­niau­siai apie var­go­nus iš­ma­nan­tys spe­cia­lis­tai va­sa­ros me­tu iš­vyks­ta už­dar­biau­ti į už­sie­nį, tad ne­be­lie­ka kam tvar­ky­ti šio ypa­tin­go kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­to.

Edi­ta LUKIENĖ

Asociatyvi nuotrauka. Moldovos kaimas.

http://www.nina-travels.com/best-tourist-attractions-in-moldova nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai