Trečiadienis, 2019 m. sausio 16 d.

At­va­žia­vo prie Bab­run­go upės skar­džio ir iš­kra­tė ša­kas

Pra­ėju­sią sa­vai­tę „Plun­gės ži­nių“ re­dak­ci­ją pa­sie­kė laiš­ke­lis su nuo­trau­ko­mis, ku­rio­se už­fik­suo­tas „Ford“ mar­kės au­to­mo­bi­lis. Jo vai­ruo­to­jas Plun­gė­je, prie Bab­run­go upės, at­si­kra­tė ša­ko­mis. Šiuo įvy­kiu jau do­mi­si ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai.

„Ba­lan­džio 14 die­ną 19.38 va­lan­dą vie­tos gy­ven­to­jas iš so­dų ben­dri­jos „Sau­lu­tė“ au­to­mo­bi­liu, ku­rio vals­ty­bi­nis nu­me­ris HDF 891, pri­va­žia­vo prie J. Pa­brė­žos gat­vės ir Vyš­nių gat­vės skers­gat­vio ir nuo skar­džio iš­kra­tė di­de­lį kie­kį tu­jų ša­kų“, – ra­šo­ma laiš­ke­ly­je.
Blo­gy­bėms ne­abe­jin­gas plun­giš­kis pa­kal­bi­no vai­ruo­to­ją, klaus­da­mas, ką šis čia da­rąs? Vy­ras esą la­bai nu­ste­bo, tei­si­no­si, jog nie­ko čia to­kio, tu­jų ša­kos nie­ko blo­go ne­da­ro.
Ta­čiau vis­ką už­fik­sa­vu­siam žmo­gui at­ro­dė prie­šin­gai. „Ne­žiū­rint į tai, kad tu­jų ša­kas su­mė­tė nuo skar­džio, ku­ris yra prie Bab­run­go upės, bet juk ten yra ir ke­lio dre­na­žo vamz­dis!“, – tei­gė pa­si­pik­ti­nęs plun­giš­kis.
Mi­nė­tas pra­ne­ši­mas su nuo­trau­ko­mis bu­vo per­siųs­tas Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­rai. Ad­mi­nist­ra­vi­mo ir tei­sės sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Ar­tū­ras Kon­de­raus­kas at­sa­kė, jog apie pa­žei­di­mą in­for­muo­ti Plun­gės ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai, įvy­kis ti­ria­mas, vė­liau ža­dė­ta pa­teik­ti iš­sa­mes­nį ko­men­ta­rą.
Pa­sak A. Kon­de­raus­ko, už at­lie­kų iš­me­ti­mą, jei­gu ap­lin­ka bu­vo už­terš­ta ne­pa­vo­jin­go­mis at­lie­ko­mis, ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­sas (ANK 247 str.) nu­ma­to įspė­ji­mą ar­ba bau­dą nuo 30 iki 4400 eu­rų. Už­ter­šus ap­lin­ką pa­vo­jin­go­mis at­lie­ko­mis, nu­ma­ty­tos sank­ci­jos nuo 60 iki 6000 eu­rų. Bau­dų dy­džiai pri­klau­so nuo į ap­lin­ką iš­mes­tų at­lie­kų kie­kio ir už­terš­tos vie­to­vės (pvz., re­zer­va­tai, draus­ti­niai, na­cio­na­li­nių ir re­gio­ni­nių par­kų te­ri­to­ri­jos, rek­re­a­ci­nės te­ri­to­ri­jos). Kuo di­des­nis at­lie­kų kie­kis, tuo ga­li­ma di­des­nė sank­ci­ja. Už­ter­šus sau­go­mas te­ri­to­ri­jas, bau­da di­dė­ja. Taip pat ga­li tek­ti at­ly­gin­ti gam­tai pa­da­ry­tą ža­lą, jei at­lie­kos ne­su­tvar­ko­mos.

Nuotraukoje: Iš šio „Ford“ markės automobilio prie Babrungo upės skardžio buvo iškratytos tujų šakos.

Komentarai
Kiti straipsniai