Trečiadienis, 2019 m. sausio 16 d.

Miš­ko sod­me­nų ko­ky­bės rei­ka­la­vi­mai. Kaip pa­si­rink­ti ko­ky­biš­kus sod­me­nis?

Pa­va­sa­rį, at­ši­lus orams ir iš­ėjus pa­ša­lui, vie­nas svar­biau­sių miš­ki­nin­kys­tės dar­bų – miš­ko at­kū­ri­mas ir įvei­si­mas. Miš­kų įsta­ty­me nu­ma­ty­ta, kad miš­ko val­dy­to­jai, sa­vi­nin­kai ir nau­do­to­jai miš­ką pri­va­lo at­kur­ti, žel­di­nius ir žė­li­nius sau­go­ti bei pri­žiū­rė­ti sa­vo lė­šo­mis. Kir­ta­vie­tė­se miš­kas tu­ri bū­ti at­kur­tas ne vė­liau kaip per tre­jus me­tus po jo at­si­ra­di­mo, o ne­tei­sė­tai iš­kirs­tas miš­kas – per vie­ne­rius me­tus nuo kir­ti­mo fak­to nu­sta­ty­mo. Iš­kirs­tą miš­ką re­ko­men­duo­ja­ma at­kur­ti kuo grei­čiau, kad bū­tų iš­veng­ta dir­vos su­ve­lė­nė­ji­mo ir žo­li­nės au­ga­li­jos kon­ku­ren­ci­jos. O kad žel­di­ni­mo dar­bai bū­tų at­lik­ti sėk­min­gai, bū­ti­na pa­si­rū­pin­ti sod­me­nų ko­ky­be, nes tik so­di­nant ko­ky­biš­kus sod­me­nis, ga­li­ma ti­kė­tis svei­ko ir pro­duk­ty­vaus me­dy­no.

Sod­me­nų ko­ky­bė ver­ti­na­ma vi­zu­a­liai ir ma­tuo­jant. Net­gi ne­sant spe­cia­lis­tų, vi­zu­a­liai sod­me­nų ko­ky­bę ga­li­ma leng­vai įver­tin­ti, rei­kia tik at­kreip­ti dė­me­sį į sod­me­nų gy­vy­bin­gu­mą, šak­nų sis­te­mos iš­si­vys­ty­mą, su­me­dė­ji­mą, pa­žei­di­mus, stie­be­lio for­mą bei ša­ko­tu­mą. Sod­me­nys lai­ko­mi ne­ko­ky­biš­kais, jei­gu tu­ri bent vie­ną iš šių iš­var­dy­tų de­fek­tų: ne­už­gi­ju­sias ar­ba ne­su­ran­dė­ju­sias žaiz­das, iš­sky­rus žaiz­das, pa­da­ry­tas ša­li­nant ne­rei­ka­lin­gus ūg­lius, taip pat žaiz­das ant ša­ku­čių; yra nu­vy­tę; apa­ti­nė stie­be­lių da­lis iš­lin­ku­si dau­giau kaip 30 laips­nių (iš­sky­rus mau­me­džio, bu­ko ir ąžuo­lo); sod­me­nys, tu­rin­tys dau­giau nei vie­ną stie­be­lį; tu­rin­tys dau­giau nei vie­ną pas­ku­ti­nių­jų me­tų vir­šū­ni­nį ūg­lį (iš­sky­rus ąžuo­lo); ne­su­me­dė­ję ūg­liai ir ne­iš­si­vys­tę vir­šū­ni­niai pum­pu­rai (iš­sky­rus mau­me­džio, bu­ko, ąžuo­lo); spyg­liuo­čių me­džių rū­šių sod­me­nys be vir­šū­ni­nio pum­pu­ro (iš­sky­rus ve­ge­ta­ci­jos me­tu iš­kas­tus sod­me­nis); vy­res­nių nei vie­ne­rių me­tų sod­me­nų stie­be­liai be šo­ni­nių ša­ku­čių; di­de­li, sod­me­nų gy­vy­bin­gu­mui pa­vo­jin­gi, pas­ku­ti­nių­jų me­tų ūg­lio spyg­lių ir vir­šū­nės pum­pu­ro pa­žei­di­mai; pa­žeis­tas šak­nies kak­le­lis (iš­sky­rus iš gy­va­ša­kių iš­au­gin­tus sod­me­nis); la­bai su­si­su­ku­si ar­ba už­lenk­ta pa­grin­di­nė šak­nis (iš­sky­rus iš gy­va­ša­kių iš­au­gin­tus sod­me­nis); sod­me­nys be šo­ni­nių šak­nų ar­ba la­bai su­ža­lo­tos šo­ni­nės šak­nys; pa­žeis­ti li­gų bei ken­kė­jų (kai spyg­lių nu­grau­ži­mai vir­ši­ja 20 proc., šak­nų ir stie­be­lio pa­vir­šiaus – 10 proc., pa­grin­di­nės šak­nies ir stie­be­lio pe­ri­met­ro – 30 proc.); sod­me­nys su pa­ste­bi­mais pa­žei­di­mais, at­si­ra­du­siais dėl ne­tei­sin­go sau­go­ji­mo (per­kai­tę, su­rū­gę, api­pu­vę); sod­me­nų šak­nų ma­sė tu­ri su­da­ry­ti ne ma­žiau kaip 1/3 ant­že­mi­nės da­lies ma­sės, so­di­nu­kų pa­grin­di­nė šak­nis ne­tu­ri bū­ti už­lenk­ta.
Įver­ti­nus sod­me­nis vi­zu­a­liai ir nu­sta­čius, kad jie svei­ki, vis dėl­to dar rei­kia įsi­ti­kin­ti, ar jie ati­tin­ka mi­ni­ma­lius aukš­čio ir sker­smens pa­ra­met­rus pri­klau­so­mai nuo am­žiaus bei rū­šies. Sod­me­nų rū­šia­vi­mas pa­gal aukš­tį ir sker­sme­nį šak­nies kak­le­ly­je yra daž­niau­siai nau­do­ja­mi kri­te­ri­jai me­de­ly­nuo­se. Pa­ste­bė­ta, kad, esant vie­no­dai sod­me­nų fi­zio­lo­gi­nei būk­lei, aukš­tes­ni sod­me­nys au­ga ge­riau, ta­čiau pras­čiau pri­gy­ja, ly­gi­nant su že­mes­niais sod­me­ni­mis. Pa­tei­kia­me daž­niau­siai so­di­na­mų me­džių rū­šių mi­ni­ma­lius pa­ra­met­rus: pa­pras­to­sios eg­lės sod­me­nys pa­pras­tai so­di­na­mi ket­ve­rių me­tų am­žiaus, jų mi­ni­ma­lus aukš­tis pri­va­lo bū­ti ne ma­žes­nis kaip 25 cm, o sker­smuo šak­nies kak­le­ly­je – 5 mm, pa­pras­to­sios pu­šies dve­jų me­tų am­žiaus sod­me­nys pri­va­lo bū­ti už­au­gę ne ma­žiau kaip 10 cm aukš­čio, o sker­smuo tu­ri siek­ti 3 mm. Miš­kui žel­din­ti kar­po­to­jo ber­žo ir juo­dalks­nio sod­me­nys daž­niau­siai au­gi­na­mi 2 me­tus. Ber­že­lių aukš­tis tu­ri siek­ti 30 cm, sker­smuo – 3 mm, juo­dalks­niu­kų aukš­tis – 40 cm, o sker­smuo – 7 mm. Pa­pras­to­jo ąžuo­lo sod­me­nys iki mi­ni­ma­lių aukš­čio bei sker­smens rei­ka­la­vi­mų pa­pras­tai yra au­gi­na­mi tre­jus me­tus ir pri­va­lo bū­ti ne ma­žes­ni kaip 50 cm ir ne plo­nes­ni kaip 6 mm (de­ta­liau šie pa­ra­met­rai reg­la­men­tuo­ti Ap­lin­kos mi­nist­ro įsa­ky­mu pa­tvir­tin­tuo­se Miš­ko sod­me­nų ko­ky­bės rei­ka­la­vi­muo­se).
Šiek tiek ki­taip ver­ti­na­mi sod­me­nys, iš­au­gin­ti su ap­ri­bo­ta šak­nų sis­te­ma va­di­na­muo­siuo­se kon­tei­ne­riuo­se. Šių sod­me­nų aukš­tis ne­tu­ri vir­šy­ti: spyg­liuo­čių – dau­giau kaip 2,5 kar­to kon­tei­ne­rio aukš­čio, la­puo­čių – 4,5 kar­to. Sod­me­nys tu­ri tu­rė­ti kuokš­ti­nę šak­nų sis­te­mą. Šak­nų ske­le­tą tu­ri su­da­ry­ti pa­grin­di­nė šak­nis su tai­syk­lin­gu nu­lai­bė­ji­mu ir vi­sa­me jos il­gy­je at­si­ša­ko­jan­čio­mis šo­ni­nė­mis šak­ni­mis. Kon­tei­ne­rių ti­pas ir dy­dis tu­ri bū­ti toks, kad bū­tų ga­li­ma iš­veng­ti šak­nų sis­te­mos de­for­ma­vi­mo. Šak­nų sis­te­ma ne­ga­li bū­ti spi­ra­lės ar­ba ka­muo­lio for­mos.
La­bai svar­bu tin­ka­mai sod­me­nis per­vež­ti iš me­de­ly­no į miš­ką. Ve­žant rei­kia ypa­tin­gai sau­go­ti sod­me­nų šak­nis. Nors me­de­ly­nuo­se vi­sų sod­me­nų šak­nys yra mir­ko­mos į spe­cia­lius ap­sau­gan­čius nuo iš­džiū­vi­mo mi­ši­nius, ta­čiau vė­jas ir sau­lė per ke­lias mi­nu­tes vis tiek ga­li pa­da­ry­ti ne­pa­tai­so­mą ža­lą. Trans­por­ta­vi­mui pa­pras­tai nau­do­ja­mi spe­cia­lūs, daž­niau­siai bal­tos spal­vos mai­šai ar­ba nuo iš­džiū­vi­mo ap­sau­gan­čios pa­kuo­tės. Ve­žant il­giau nei 6 va­lan­das ne­su­pa­kuo­tus į dė­žes ar­ba mai­šus spyg­liuo­čių sod­me­nis, tarp sod­me­nų tu­ri bū­ti pa­lik­ti oro ka­na­lai, kad bū­tų iš­veng­ta jų su­šu­ti­mo. At­vež­tus į miš­ką sod­me­nis re­ko­men­duo­ja­ma lai­ky­ti pa­vė­sy­je, o į kir­ta­vie­tę neš­tis so­din­ti tik ne­di­de­liais kie­kiais.
Bū­ti­na at­min­ti, kad net pa­si­rin­kus ko­ky­biš­kus sod­me­nis, di­de­lę įta­ką sėk­min­gam miš­ko at­kū­ri­mui ar įvei­si­mui tu­ri ne tik so­di­ni­mo dar­bų ko­ky­bė, bet ir įvai­rūs ap­lin­kos veiks­niai. Sie­kiant už­au­gin­ti per­spek­ty­vų me­dy­ną, žel­da­vie­tė­se ten­ka tai­ky­ti sod­me­nų ap­sau­gos prie­mo­nes, to­kias kaip stel­bian­čios su­me­dė­ju­sios bei žo­li­nės au­ga­li­jos ša­li­ni­mas, žvė­ris at­bai­dan­čių re­pe­len­tų te­pi­mas ir pan.

In­for­ma­ci­ja pa­reng­ta Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos už­sa­ky­mu

R-647

Komentarai
Kiti straipsniai