Trečiadienis, 2019 m. sausio 16 d.

Vi­są sa­vai­tę spek­tak­lių mė­gė­jus džiu­gi­no te­at­ro die­nos Rie­ta­ve

Ba­lan­džio 9-osios ry­te Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tre iš­kil­min­gai ati­da­ry­tos „Te­at­ro die­nos 2018“. Tą­dien pri­gu­žė­jo pil­na sa­lė ma­žų­jų me­no mė­gė­jų, ku­rie ne­kan­triai lau­kė pir­mo­jo vai­di­ni­mo. Ant sce­nos pa­si­ro­dė dvi pil­kos pe­ly­tės (Eg­lė Fa­bi­jo­na­vi­čie­nė ir Vy­gai­lė Va­lat­kai­tė). Joms nie­kaip ne­pa­vy­ko ati­deng­ti sce­nos už­dan­gos. Pa­de­dant žiū­ro­vams ir ben­drai trau­kiant ste­buk­lin­gą vir­ve­lę, už­dan­ga pa­ga­liau bu­vo pakelta ir pir­ma­sis vai­di­ni­mas pa­si­tik­tas aud­rin­gais plo­ji­mais.

Pir­ma­die­nį pir­mą­jį spek­tak­lį do­va­no­jo Plun­gės lop­še­lio-dar­že­lio „Pa­sa­ka“ prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pė. Jis va­di­no­si „Pa­va­sa­ris miš­ke“ (rež. Jū­ra­tė En­dri­kie­nė). Ki­tą spek­tak­lį pa­gal Edu­ar­do Mie­že­lai­čio po­emą „Zui­kis Pui­kis“ pa­ro­dė Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos pra­di­nių kla­sių mo­ki­nių dra­mos bū­re­lis (rež. Bi­ru­tė But­ku­vie­nė). Dar vie­ną spek­tak­lį žiū­ro­vams do­va­no­jo Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tro dra­mos stu­di­jos „Di­džio­ji T“ vai­kų gru­pė pa­gal Ed­mond Pro­chain ir Vin­cent Le­feb­vre pa­sa­ką „Nu­kri­tęs iš dan­gaus“ (rež. ir ins­ce­ni­za­ci­jos au­to­rė Bi­ru­tė Ged­mi­nai­tė).
Ant­rą­ją die­ną jau­nu­mo lau­kė dar du spek­tak­liai. Vie­ną jų pa­ro­dė Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tro dra­mos stu­di­jos „Di­džio­ji T“ jau­ni­mo gru­pė. Jie su­vai­di­no Me­ga­na Pes­se kū­ri­nį „Už­da­rų du­rų nak­tis“ (rež. B. Ged­mi­nai­tė). Ki­tą spek­tak­lį į Rie­ta­vą at­ve­žė sve­čiai – Vei­vir­žė­nų kul­tū­ros cen­tro vai­kų ir jau­ni­mo te­at­ro stu­di­ja „Ne­tik­ras te­at­ras“. Jie pa­ro­dė spek­tak­lį pa­gal Dai­vos Če­paus­kai­tės pje­sę „Pu­pos“ (rež. Ka­ro­lis Pronc­kus).
Tre­čio­ji te­at­ro die­nų die­na bu­vo skir­ta iš­skir­ti­nai ma­žie­siems. Jiems vy­ko net trys te­at­ro edu­ka­ci­jos, ku­rias ve­dė jau mi­nė­tos vis­ką ži­nan­čios te­at­ro pe­ly­tės – E. Fa­bi­jo­na­vi­čie­nė ir V. Va­lat­kai­tė. Edu­ka­ci­jų me­tu vai­kai su­ži­no­jo, kur te­at­ras at­si­ra­do, ka­da jis at­ke­lia­vo į Lie­tu­vą, ko­kie yra žy­miau­si ša­lies re­ži­sie­riai, kaip sta­to­mas spek­tak­lis ir ki­tas įdo­my­bes. Vai­kai pa­tys ga­lė­jo pa­ban­dy­ti bū­ti še­šė­lių, lė­lių, la­ga­mi­no te­at­ro ak­to­riais, pa­si­ma­tuo­ti spek­tak­lių kos­tiu­mus, at­lik­ti tam tik­rus vaid­me­nis. Te­at­ro pe­ly­tėms te­ko ne­ma­žai pa­plu­šė­ti, nes jos su­lau­kė net sep­ty­nių vai­kų gru­pių, ku­rioms no­rė­jo­si su­ži­no­ti vi­sas te­at­ro pa­slap­tis.
Ket­vir­ta­die­nį džiu­gi­no dar vie­nas sve­čių at­vež­tas spek­tak­lis. Į Rie­ta­vą at­ke­lia­vo Keis­tuo­lių te­at­ras ir jų spek­tak­lis „Bam­bek­lis ba­jo­ras“ (rež. Ai­das Gi­nio­tis). Tai is­to­ri­ja apie ypa­tin­gą žmo­gų, ku­rio pa­var­dė nu­lė­mė to­les­nį jo gy­ve­ni­mą. Re­ži­sie­rius pa­kvie­tė pa­si­ner­ti į ba­jo­ro iš Lie­tu­vos ke­lio­nę po pa­sau­lį ir tin­ka­mos pro­fe­si­jos pa­ieš­kas. Iš­mai­šęs pa­sau­lį, ba­jo­ras vis­gi ne­at­ran­da sa­vo pa­šau­ki­mo ir su­pran­ta, kad pats ba­jo­riš­kiau­sias ir šir­džiai mie­liau­sias kam­pe­lis yra ne už­jū­riuo­se, o sa­va­me kai­me su sa­vais kai­my­nais ir drau­gais. Spek­tak­ly­je ne­sti­go pui­kiai vi­siems pa­žįs­ta­mų ak­to­rių dai­nų, o nuo­tai­kin­ga is­to­ri­ja tik­rai ne­pa­li­ko abe­jin­gų.
Te­at­ro die­nas vai­ni­ka­vo ir fes­ti­va­lį už­da­rė rie­ta­viš­kiai. Su­au­gu­siuo­sius penk­ta­die­nio va­ka­rą su­trau­kė Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tro te­at­ras „Ruōda“ ir ko­me­di­ja pa­gal So­fi­jos Ky­man­tie­nės-Čiur­lio­nie­nės pje­sę „Vi­los puoš­me­na“ (rež. Vin­cas An­driuš­ka). Pil­nu­tė­lė žiū­ro­vų sa­lė rie­ta­viš­kių ko­me­di­ją pa­ly­dė­jo gau­siais plo­ji­mais, ak­to­rius ap­do­va­no­jo gė­lė­mis. Ant sce­nos žen­gė ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis. Jis džiau­gė­si ne tik pui­kia ak­to­rių vai­dy­ba, bet ir gau­siu žiū­ro­vų pa­lai­ky­mu, dė­ko­jo spek­tak­lio re­ži­sie­riui, vi­siems te­at­ra­lams, ski­rian­tiems sa­vo lai­ką, kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rei Bi­ru­tei Ged­mi­nai­tei – už šio ren­gi­nio or­ga­ni­za­vi­mą.
Vi­są sa­vai­tę Rie­ta­ve ka­ra­lia­vęs te­at­ras pa­siū­lė pla­tų asor­ti­men­tą vi­siems sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jams – nuo ma­žiau­sių iki su­au­gu­sių­jų.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Rietavo savivaldybės kultūros centro teatro „Ruōda“ spektaklis „Vilos puošmena“.

Komentarai
Kiti straipsniai