Trečiadienis, 2019 m. sausio 16 d.

Te­ko ge­sin­ti ke­lei­vi­nį au­to­bu­są

Ba­lan­džio 14-osios va­ka­re, apie pu­sę aš­tuo­nių, Plun­gės prieš­gais­ri­nei gel­bė­ji­mo tar­ny­bai bu­vo pra­neš­ta, jog Paukš­ta­kių se­niū­ni­jos te­ri­to­ri­jo­je, Juo­dei­kių kai­me, Šiau­lių plen­to gat­vė­je, de­ga ke­lei­vi­nis au­to­bu­sas.

Dar iki ug­nia­ge­sių at­vy­ki­mo, au­to­bu­so „MB 11230“ va­rik­lio sky­riu­je ki­lu­sį gais­rą mil­te­li­niu 2 kg ge­sin­tu­vu puo­lė mal­šin­ti vai­ruo­to­jas A. R.
Ke­lei­vių tuo me­tu bu­vo apie 30. Vi­si sku­biai iš­li­po lau­kan, nie­kas ne­nu­ken­tė­jo.
Gais­ro me­tu iš­de­gė va­rik­lio sky­riaus de­gios da­lys. At­sku­bė­ję ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai va­rik­lio sky­rių dar ku­rį lai­ką au­ši­no van­de­niu. Ap­ga­din­tas au­to­bu­sas pri­klau­so UAB „Trans­bu­sas“.

Asociatyvi www.tv3.lt nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai