Trečiadienis, 2019 m. sausio 16 d.

Su­ge­dus stab­džiams, kro­vi­ni­nė ma­ši­na rė­žė­si į leng­vą­jį au­to­mo­bi­lį

Ba­lan­džio 12-osios pa­va­ka­rę, apie 16 va­lan­dą, Plun­gės ra­jo­ne, ke­ly­je Mažeikiai–Plungė–Tauragė, ava­ri­ją su­kė­lė kro­vi­ni­nio au­to­mo­bi­lio „MAN“ vai­ruo­to­jas. 45 me­tų vy­ras re­mon­tuo­ja­mo ke­lio ruo­že ne­si­lai­kė sau­gaus at­stu­mo, dėl to jo sunk­ve­ži­mis at­si­tren­kė į prie­ky­je sto­vė­ju­sį au­to­mo­bi­lį „Vol­vo S80“, o šis nuo smū­gio – į au­to­mo­bi­lį „Opel Sig­num“, vai­ruo­ja­mą 29 me­tų mo­ters. Nu­ken­tė­jo „Vol­vo“ vai­ra­vu­si 48 me­tų mo­te­ris – jai skir­tas am­bu­la­to­ri­nis gy­dy­mas. Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, su­ge­do sun­kias­vo­rės trans­por­to prie­mo­nės stab­džių sis­te­ma.

Asociatyvi www.klaipeda.diena.lt nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai