Trečiadienis, 2019 m. sausio 16 d.

Chu­li­ga­nai su­nio­ko­jo plun­giš­kio au­to­mo­bi­lį

Ne­ma­žų nuos­to­lių pa­ty­rė vie­nas plun­giš­kis, pa­si­li­kęs sa­vo au­to­mo­bi­lį Lent­pjū­vės gat­vė­je, įmo­nės te­ri­to­ri­jo­je. At­ėjęs pa­ma­tė, kad iš­dau­žy­ti lan­gai ir su­lanks­ty­tos kė­bu­lo da­lys.

Ba­lan­džio 12 die­ną po­li­ci­ja ga­vo vy­ro (gim. 1974 m.) pa­reiš­ki­mą, jog tą­dien, apie 11 va­lan­dą, ra­do ap­ga­din­tą sa­vo au­to­mo­bi­lį „Volks­wa­gen Ca­ra­vel­le“.
Plun­giš­kis nu­ro­dė, jog trans­por­to prie­mo­nę bu­vo pa­si­li­kęs vie­nos įmo­nės te­ri­to­ri­jo­je, vi­di­nia­me kie­me, Lent­pjū­vės gat­vė­je. Čia kaž­kam jo au­to­mo­bi­lis ir už­kliu­vo.
At­ėjęs pa­ma­tė, jog iš­dauž­ti vi­si stik­lai, su­ga­din­tas va­rik­lio dang­tis, su­lanks­ty­tos abe­jos prie­ki­nės du­re­lės, iš­dauž­tas ga­li­nis kai­rės pu­sės ži­bin­tas, ap­ga­din­tas prie­tai­sų sky­de­lis bei vai­ras.
Ar kas nors iš au­to­mo­bi­lio din­go, ne­ga­lė­jo pa­sa­ky­ti. Kas ap­ga­di­no jam pri­klau­san­ti au­to­mo­bi­lį, ne­ži­no. Iš vi­so plun­giš­kis pa­ty­rė maž­daug 800 eu­rų nuos­to­lį.
Po­li­ci­ja pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl tur­to su­nai­ki­ni­mo ar su­ga­di­ni­mo (Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 187 str. 1 d.).
Ba­lan­džio 13 d. po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Veik­los sky­riaus vir­ši­nin­kė Lo­re­ta Ta­ma­liū­nai­tė sa­kė, jog įta­ria­mų­jų kol kas nė­ra. Kaž­kas ma­tė, jog pro ša­lį ėjo pa­aug­liai, tad ma­no­ma, jog tai jau­nų­jų chu­li­ga­nų dar­bas.

Asociatyvi gimtasisrokisksi.lt nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai