Trečiadienis, 2019 m. sausio 16 d.

Bankokas – taisyklių sostinė. Ko nedaryti, kad kelionė būtų sėkminga?

Skai­čiuo­ja­ma, kad kiek­vie­nais me­tais Ban­ko­ką ap­lan­ko dau­giau nei 16 mln. tu­ris­tų iš vi­so pa­sau­lio. Ma­ža da­le­lė at­vyks­ta ir iš Lie­tu­vos. Tau­tie­čiai, pa­si­il­gę sau­lės, kva­pų, sko­nių ir gal net pa­pras­tu­mo, ke­liau­ja lan­ky­ti Tai­lan­do sos­ti­nės, ku­ri daž­nai tam­pa sti­mu­lu grįž­ti dar ir dar. Juo­lab, kad skry­džiai į Ban­ko­ką vis la­biau pin­ga, o ap­lan­ky­ti šią ša­lį ga­li­my­bės tam­pa vis at­vi­res­nės.

Skam­ba keis­tai, bet Ban­ko­ke nė­ra įpras­ta vie­šo­se įstai­go­se su­teik­ti ne­mo­ka­mą ga­li­my­bę pa­si­nau­do­ti tu­a­le­ti­niu po­pie­riu­mi. Tai reiš­kia, kad jei­gu vi­sai die­nai ke­liau­ja­te tu­ris­tau­ti, Jū­sų ki­še­nė­je pri­va­lo bū­ti tu­a­le­ti­nis po­pie­riaus ar­ba bent jau vien­kar­ti­nių ser­ve­tė­lių. Kai ku­rios mai­ti­ni­mo įstai­gos su­tin­ka par­duo­ti tu­a­le­ti­nio po­pie­riaus, ta­čiau ar tai vie­ta, kur ver­ta pa­pil­do­mai in­ves­tuo­ti ir taip ga­na ne­pi­gia­me Ban­ko­ke? Va­ka­rais ap­skri­tai ge­riau ne­si­lan­ky­ki­te abe­jo­ti­nos re­pu­ta­ci­jos tu­a­le­tuo­se. Daž­niau­siai įvai­riuo­se pra­stos re­pu­ta­ci­jos ba­ruo­se ak­ty­viai vei­kia nar­ko­ti­kų cen­trai, o tai ne tik ne­le­ga­lu, ta­čiau ir ne­sau­gu. Ypač tu­ris­tams, ku­rių vie­ti­niai lau­kia iš­skės­to­mis ran­ko­mis.

Ne­pa­mirš­ki­te, kad Ban­ko­ke re­li­gi­nėms vie­toms tei­kia­ma ypač daug pa­gar­bos, tad bū­ti­nai prieš ei­da­mi į šven­tyk­lą nu­si­au­ki­te ba­tus. Yra ti­ki­my­bė, kad iš­ėjus iš mal­dos na­mų ba­tų ne­be­ra­si­te, tad nau­din­ga tu­rė­ti at­sar­gi­nę po­rą. Tie­sa, kar­tais pra­šo­ma ba­tus nu­siau­ti net ir ei­nant į par­duo­tu­ves ar­ba mai­ti­ni­mo įstai­gas, to­kiu at­ve­ju bū­ti­nai pa­klus­ki­te vie­ti­nių pra­šy­mams. Vyks­tant į šią ša­lį, svar­bu įsi­gy­ti ba­tus, ku­rie leng­vi, oda su jais kvė­puo­ja, ne­šio­ti pa­to­gu, ka­dan­gi teks ne­ma­žai vaikš­čio­ti. Al­ter­na­ty­va, ku­ri pa­dės kiek at­si­kvėp­ti nuo mies­to šur­mu­lio – ke­lio­nė lai­vais. Jie la­bai ak­ty­viai siū­lo­mi vi­sa­me Ban­ko­ke, tad tai po­pu­lia­ri tu­ris­tų ke­lia­vi­mo prie­mo­nė.

Dau­ge­lis įsi­vaiz­duo­ja, kad Ban­ko­kas yra la­bai at­vi­ras ir, jei­gu ga­li­ma taip sa­ky­ti, sek­su­a­lus mies­tas, ta­čiau la­bai at­vi­ras sa­vo kū­no ro­dy­mas die­nos me­tu gat­vė­se tik­rai nė­ra pa­gei­dau­ti­nas. Daž­nai tu­ris­tai, ne­pra­tę prie di­de­lio karš­čio, lin­kę nu­si­mes­ti vir­šu­ti­nį rū­be­lį ir žy­giuo­ti gat­vė­mis be marš­ki­nė­lių. Toks sa­vo kū­no de­monst­ra­vi­mas dau­ge­liui vie­ti­nių ne­pa­tin­ka, tad dė­vė­ki­te li­ni­nius marš­ki­nius, ku­rie lei­džia odai kvė­puo­ti. Pa­si­sten­ki­te bū­ti bent kiek san­tū­rūs. Ne­pa­mirš­ki­te, kad la­bai di­de­lis jaus­mų de­monst­ra­vi­mas Ban­ko­ke taip pat nė­ra itin mėgs­ta­mas. Kai ku­rie vie­ti­niai skep­tiš­kai žiū­ri net ir į tuos, ku­rie vaikš­to su­si­ka­bi­nę ran­ko­mis. Gerb­da­mi vie­ti­nius, pa­si­sten­ki­te su­ma­žin­ti sa­vo jaus­mų reiš­ki­mą.

Mei­lės ro­ma­nai atos­to­gų me­tu dau­ge­liui at­ro­do aist­rą ža­di­nan­tis nuo­ty­kis, ta­čiau Ban­ko­kas yra ša­lis, iš ku­rios kar­tu su mei­lės ro­ma­nu na­mo par­si­ve­ši­te ir li­gą. Jo­kiu bū­du ne­tu­rė­ki­te ly­ti­nių san­ty­kių su ne­pa­žįs­ta­mu žmo­gu­mi. Net jei­gu ir nau­do­ja­te pre­zer­va­ty­vą – tai nė­ra sau­gu. Daž­nos kal­bos apie la­dy­boy taip pat yra tie­sa. Va­ka­re at­si­gu­lę su mer­gi­na, ry­te ga­li­te at­si­kel­ti su vy­ru­ku. Iš­gė­rus al­ko­ho­lio, tik­rai leng­va su­si­pai­nio­ti, su kuo pla­nuo­ja­te leis­ti nak­tį. Svar­biau­sia – sau­gu­mas.

Ga­liau­siai, jei no­ri­te gau­ti ko­kią nors pa­slau­gą, jos tei­kė­jas ga­li pa­pra­šy­ti Jū­sų as­mens do­ku­men­to. Pa­vyz­džiui, no­rint iš­si­nuo­mo­ti ma­ši­ną. Jo­kiu bū­du do­ku­men­to ne­ati­duo­ki­te, nes jis ga­li pas Jus ne­be­grįž­ti,  o tei­sy­bės čia ne­ra­si­te. Nors esa­te sau­go­mas Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos ir pa­na­šių ins­ti­tu­ci­jų, ta­čiau tik­rą­ja ap­sau­ga pri­va­lo­te pa­si­rū­pin­ti pats.

Su­si­pa­ži­nę su vie­ti­nių tai­syk­lė­mis, kur kas ge­riau jau­si­tės ša­ly­je, ku­ri ga­ran­tuo­ja ne­pa­mirš­ta­mus nuo­ty­kius.

 

Užs. str.

Komentarai
Kiti straipsniai