Penktadienis, 2019 m. vasario 22 d.

Šią sa­vai­tę Plun­gė­je baig­sis šil­dy­mo se­zo­nas

Kaip in­for­ma­vo UAB „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“ ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­ja Si­mo­na Ta­mu­lie­nė, stai­ga at­ši­lus orams ir lau­ko oro tem­pe­ra­tū­rai per­ko­pus de­šim­ties laips­nių stul­pe­lį, ba­lan­džio 10 die­ną pla­nuo­ta iš­jung­ti ši­lu­mos tie­ki­mą Plun­gės dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jams, švie­ti­mo įstai­goms, svei­ka­tos prie­žiū­ros kli­ni­koms bei ki­tiems ir baig­ti 2017–2018 me­tų šil­dy­mo se­zo­ną.

Šil­dy­mo se­zo­nas pa­pras­tai bai­gia­mas ta­da, kai tris pa­ras iš ei­lės vi­du­ti­nė lau­ko oro tem­pe­ra­tū­ra yra aukš­tes­nė nei de­šim­t laips­nių ši­lu­ma. Ta­čiau at­ša­lus orams ir ge­ro­kai su­ma­žė­jus vi­du­ti­nei lau­ko oro tem­pe­ra­tū­rai, baig­ti šil­dy­mo se­zo­ną ir iš­jung­ti ši­lu­mos tie­ki­mą nu­spręs­ta dar šiek tiek ati­dė­ti.
Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Vie­tos ūkio vyr. spe­cia­lis­tas Ka­zys Mi­lie­rius pra­ne­šė, kad lau­ko oro ter­mo­met­ro stul­pe­liui vėl šok­te­lė­jus į vir­šų ir spe­cia­lis­tams ap­skai­čia­vus, kad vi­du­ti­nė tri­jų pa­rų oro tem­pe­ra­tū­ra yra aukš­tes­nė už +10 C, bei iš­ana­li­za­vus orų prog­no­zes ar­ti­miau­sioms die­noms, 2017–2018 me­tų šil­dy­mo se­zo­nas bus baig­tas ba­lan­džio 12-ąją.
Įsa­ky­mą dėl šil­dy­mo se­zo­no pa­bai­gos pa­si­ra­šė Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių Gin­ta­rą Ba­gu­žį pa­va­duo­jan­tis jo pa­va­duo­to­jas Čes­lo­vas Ker­paus­kas.

Edi­ta LUKIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai