Ketvirtadienis, 2019 m. kovo 21 d.

Sė­le­nių kai­mo tven­ki­ny­je suž­ve­jo­tas… ke­tur­ra­tis!

Ne­įpras­tas „lai­mi­kis“ sek­ma­die­nį bu­vo iš­trauk­tas iš tven­ki­nio Ša­tei­kių se­niū­ni­jos Sė­le­nių kai­me – po to, kai vie­nas ūki­nin­kas pra­ne­šė, kad jo so­dy­bos te­ri­to­ri­jo­je į van­de­nį yra įlė­kęs ke­tur­ra­tis, mi­nė­tą trans­por­to prie­mo­nę ne­tru­kus „suž­ve­jo­jo“ iš Tel­šių iš­kvies­ti na­rai.

Ba­lan­džio 8-osios va­ka­rą po­li­ci­jai bu­vo pra­neš­ta, jog Sė­le­nių kai­me, Mi­šu­pės g. 30, tven­ki­nio dug­ne, yra nu­sken­dęs ke­tur­ra­tis mo­to­cik­las.
Pa­rei­gū­nai prieš pu­sę še­šių krei­pė­si į ug­nia­ge­sius, kad šie at­vyk­tų su spe­cia­lia na­rų įran­ga ir trans­por­to prie­mo­nę iš­trauk­tų. Į pa­gal­bą at­sku­bė­jo Tel­šių ap­skri­ties prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos Tel­šių ko­man­dos bu­din­čios pa­mai­nos na­rai.
Kaip pa­aiš­kė­jo, ke­tur­ra­tis bu­vo pa­nė­ręs kaip rei­kiant – maž­daug 3 met­rų gy­ly­je, apie 10 met­rų nuo kran­to.
Vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jo Rai­mun­do Ša­ki­nio ži­nio­mis, dėl tven­ki­ny­je mirks­tan­čio ke­tur­ra­čio pa­si­skun­dė ūki­nin­kas. „At­vy­kę mū­siš­kiai pa­nė­rė, už­ka­bi­no tą ke­tur­ra­tį au­to­mo­bi­li­ne ger­ve ir ne­tru­kus iš­trau­kė į kran­tą. Nu­sken­du­sių žmo­nių ne­bu­vo – vai­ra­vęs vy­ras, kiek gir­dė­jau, spė­jo nu­šok­ti, bet smul­kiau ap­lin­ky­bių ne­ži­nau“, – sa­kė R. Ša­ki­nis.
Pa­sak Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Re­a­ga­vi­mo sky­riaus vy­riau­sio­jo ty­rė­jo Rai­mon­do Apon­kaus, į so­dy­bos te­ri­to­ri­jo­je esan­tį tven­ki­nį su ke­tur­ra­čiu įva­žia­vo vie­tos gy­ven­to­jas – su­au­gęs vy­ras. Vai­ruo­to­jas jau nu­sta­ty­tas. Įvy­kį ma­tė so­dy­bos sa­vi­nin­kas, jis ir pra­ne­šė po­li­ci­jai. Vie­na iš prie­žas­čių – ne­sau­gus vai­ra­vi­mas, bet ga­li bū­ti, jog vai­ruo­to­jas bu­vo ne­blai­vus. Lai­mė, pats spė­jo iš van­dens iš­si­ka­pa­no­ti.
„Ar jam kas da­vė tuo ke­tur­ra­čiu pa­si­va­ži­nė­ti, ar pats pa­si­ė­mė – kol kas ne­aiš­ku, ap­lin­ky­bės tiks­li­na­mos. Įvy­kį tir­ti per­da­vė­me Veik­los sky­riaus ko­le­goms“, – sa­kė pa­rei­gū­nas.

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai