Ketvirtadienis, 2019 m. kovo 21 d.

Plun­gės sa­vi­val­dy­bei nu­ro­dy­ta nu­trauk­ti dau­giau kaip 700 tūkst. eu­rų kon­kur­są

Ba­lan­džio 5 die­ną vie­šo­jo­je erd­vė­je iš­pla­tin­tas pra­ne­ši­mas, jog Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba (VPT) Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei dėl pa­žei­di­mų nu­ro­dė nu­trauk­ti 726 tūkst. eu­rų (su PVM) ver­tės kon­kur­są.

Kaip skel­bia Tar­ny­ba, Sa­vi­val­dy­bė sie­kė įsi­gy­ti sta­ti­nių pro­jek­ta­vi­mo ir pro­jek­tų vyk­dy­mo pa­slau­gas.
VPT tei­gi­mu, Sa­vi­val­dy­bė vie­nu kon­kur­su sie­kė įsi­gy­ti pa­slau­gas skir­tin­giems sta­ti­niams – ke­liams, van­den­tie­kiams, už­tvan­koms ir pan. Anot Tar­ny­bos, vi­siems ob­jek­tams pa­slau­gas ga­li­ma įsi­gy­ti at­ski­rai, to­dėl kon­kur­sas tu­rė­jo bū­ti iš­skai­dy­tas į at­ski­ras da­lis.
„Po­ten­cia­lūs tie­kė­jai pa­gal tu­ri­mą kva­li­fi­ka­ci­ją ir pa­tir­tį spe­cia­li­zuo­ja­si bū­tent at­ski­rų gru­pių ir ka­te­go­ri­jų, o ne vi­sų gru­pių ir ka­te­go­ri­jų sta­ti­nių pro­jek­ta­vi­me bei sta­ti­nių pro­jek­tų vyk­dy­mo prie­žiū­ro­je, to­dėl teik­ti kon­ku­ren­cin­gus pa­siū­ly­mus ga­lė­tų tik dėl at­ski­rų gru­pių ir ka­te­go­ri­jų sta­ti­nių“, – ra­šo­ma VPT iš­va­do­je.
Anot jos, Sa­vi­val­dy­bė dirb­ti­nai ap­jun­gė skir­tin­gus dar­bus ir taip pa­žei­dė ly­gia­tei­siš­ku­mo, ne­disk­ri­mi­na­vi­mo ir pro­por­cin­gu­mo prin­ci­pus.

Pa­reng­ta pa­gal www.etap­lius.lt inf.

Komentarai
Kiti straipsniai