Ketvirtadienis, 2019 m. kovo 21 d.

Le­ke­mės kai­mo miš­kuo­se ap­tik­tas bra­vo­ras

Ba­lan­džio 4 die­ną, apie 11 val., Rie­ta­vo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai, il­gą lai­ką kruopš­čiai ste­bė­ję ap­lin­ki­nius miš­kus, kai­my­ni­nia­me Plun­gės ra­jo­ne, Le­ke­mės kaimo miš­ke, ap­ti­ko įran­gą, skir­tą na­mi­nei deg­ti­nei ga­min­ti.

Miš­ke pa­čia­me darbo įkarš­ty­je pa­rei­gū­nai už­klu­po ir 37 m. plun­giš­kį, ku­ris jau bu­vo spė­jęs „iš­si­va­ry­ti“ apie 200 lit­rų na­mi­nės deg­ti­nės. Vy­riš­kis anks­čiau du kar­tus teis­tas už na­mi­nu­kės vi­ri­mą, teis­tu­mas dar ne­iš­ny­kęs. Įvy­kio vie­to­je pa­rei­gū­nai ap­ti­ko ir apie 2 000 lit­rų bro­gos (rau­go).
Apie ga­li­mą na­mi­nu­kės vi­ri­mą po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai tu­rė­jo ano­ni­mi­nės in­for­ma­ci­jos, to­dėl la­bai pra­šo, kad gy­ven­to­jai ir to­liau ge­ra­no­riš­kai ją teik­tų.

„Rie­ta­vo že­mės“ inf.

Komentarai
Kiti straipsniai