Ketvirtadienis, 2019 m. kovo 21 d.

Jau­ni­mo cen­tro kas­die­ny­bė

Rie­ta­vo at­vi­ras jau­ni­mo cen­tras ak­ty­viai vei­kia jau sep­ty­ne­rius me­tus. Tai nuo­lat kin­tan­ti ir ku­pi­na veiks­mo erd­vė, ku­rio­je šur­mu­liuo­ja jau­ni­mas. Jau­nuo­liai ne tik ben­drau­ja, žai­džia žai­di­mus, bet ir įgy­ja nau­jų pa­tir­čių. Be to, da­ly­vau­ja įvai­riuo­se ren­gi­niuo­se, ak­ci­jo­se, to­dėl Rie­ta­vo ben­druo­me­nė­je cen­tras yra ma­to­mas ir gir­di­mas.

Jau­ni­mo cen­tre at­si­dū­rė at­si­tik­ti­nai

Tre­čius me­tus cen­tre dir­ba rie­ta­viš­kė Auš­ra Mic­ku­tė. Bai­gu­si gim­na­zi­ją ji iš­vy­ko stu­di­juo­ti į Kau­ną, bai­gė ver­slo va­dy­bos ad­mi­nist­ra­vi­mo ba­ka­lau­ro stu­di­jas (spe­cia­li­za­ci­ja – ap­skai­ta ir fi­nan­sai). Stu­di­juo­da­ma per Eras­mus pro­gra­mą ga­vo pa­siū­ly­mą ke­liau­ti me­tams į Če­ki­ją. „Tuo me­tu vyk­ti į už­sie­nio ša­lį la­bai bi­jo­jau, ven­giau iš­šū­kių. Da­bar pa­ti jau­ni­mą ska­ti­nu iš­ei­ti iš kom­for­to zo­nos, vis­ką iš­mė­gin­ti. Iš pra­džių su pa­siū­ly­mu su­ti­kau, vė­liau at­si­sa­kiau, ap­si­spren­di­mas rei­ka­la­vo daug ap­mąs­ty­mų ir dve­jo­nių. Vis­gi pa­si­ry­žau iš­ban­dy­ti sa­ve ir iš­ke­liau­ti“, – pa­sa­ko­jo rie­ta­viš­kė. Bū­da­ma Če­ki­jo­je, ge­rai iš­mo­ko an­glų kal­bą. Grį­žu­si uni­ver­si­te­te ta­po men­to­re – pa­dė­da­vo iš už­sie­nio ša­lių at­vy­ku­siems stu­den­tams.
Vi­sa­da ma­nė, kad po stu­di­jų liks gy­ven­ti Kau­ne, ta­čiau įsto­jo į ma­gist­ran­tū­ros ne­aki­vaiz­di­nes stu­di­jas, at­si­ra­do dau­giau lais­vo lai­ko, tad Auš­ra ėmė ieš­ko­tis dar­bo, daž­niau grįž­da­vo ir į gim­tą­jį Rie­ta­vą. Čia su­ži­no­jo, kad Rie­ta­ve vei­kia jau­ni­mo cen­tras, ku­rio anks­čiau ne­bu­vo. Iš­gir­du­si, kad cen­tras or­ga­ni­zuo­ja įvai­rias veik­las, už­im­tu­mą sa­vęs ieš­kan­čiam jau­ni­mui, vyk­do vie­ti­nius ir tarp­tau­ti­nius pro­jek­tus, smal­su­mo ve­da­ma ir ieš­ko­da­ma sa­vęs, ten ap­si­lan­kė. Vė­liau už­suk­da­vo daž­niau, ga­liau­siai pra­dė­jo or­ga­ni­zuo­ti veik­las kaip sa­va­no­rė. Li­ki­mas su­si­klos­tė taip, kad jau­ni­mo cen­tre at­si­ra­do lais­va dar­bo vie­ta, at­si­žvel­gus į mer­gi­nos ak­ty­vu­mą bei pa­tir­tį, dar­bas bu­vo pa­siū­ly­tas jai.
„Bū­da­ma sa­va­no­re, ma­čiau dar­bo spe­ci­fi­ką, kad nė­ra leng­va dirb­ti su jau­ni­mu, o dar pri­si­dė­jo pro­jek­tai, do­ku­men­tų tvar­ky­mas. Svars­ty­da­ma, ar pri­im­ti šį dar­bo pa­siū­ly­mą, pri­si­mi­niau sa­vo Eras­mus pa­tir­tį, kai bi­jo­jau ban­dy­ti, bet vė­liau bu­vau pa­tir­ti­mi la­bai pa­ten­kin­ta. Nu­spren­džiau im­tis ir šios veik­los. Šis dar­bas yra įvai­ria­ly­pis, dir­bu su pro­jek­tais, ren­gi­niais, už­si­ė­mi­mais. Čia ga­li­ma re­a­li­zuo­ti la­bai daug idė­jų. Vie­nas iš di­des­nių iš­šū­kių bu­vo pro­jek­to ra­šy­mas dėl nau­jų sa­va­no­rių.
Kai pra­dė­jau lan­ky­tis jau­ni­mo cen­tre, su­vo­kiau, kad ga­li­ma pri­si­dė­ti prie vi­suo­me­ni­nės veik­los, ben­druo­me­nės vyk­do­mų veik­lų, ak­ci­jų. Man pa­čiai anks­čiau vi­suo­me­ni­nis dar­bas ne­bu­vo ak­tu­a­lus, ta­čiau da­bar ma­nau, kad jau­ni­mo cen­tras tik­rai pri­si­de­da prie jau­nuo­lių ben­druo­me­niš­ku­mo ug­dy­mo per ne­for­ma­lius už­si­ė­mi­mus. Ne­spau­džiu jau­ni­mo kur nors da­ly­vau­ti, bet vi­sa­da pa­siū­lau pa­dė­ti, pri­si­dė­ti, klau­siu, ar jie to no­ri“, – pa­sa­ko­jo mer­gi­na.

Ne­for­ma­lus ug­dy­mas jau­nam žmo­gui yra la­bai svar­bus

Jau­ni­mo cen­tras – tai or­ga­ni­za­ci­ja, ku­ri pa­de­da vi­sa­pu­siš­kai vys­ty­tis. Per ne­tra­di­ci­nius už­si­ė­mi­mus, įvai­rius žai­di­mus ug­do­mos jau­ni­mo kom­pe­ten­ci­jos, so­cia­li­niai įgū­džiai. Ne­for­ma­lus ug­dy­mas duo­da la­bai daug – pa­de­da at­ras­ti sa­vo ke­lią, la­vi­na kū­ry­biš­ku­mą, ska­ti­na iš­ei­ti iš kom­for­to zo­nos. „Man pa­tin­ka dirb­ti jau­ni­mo cen­tre. Aiš­ku, bū­na, kad per­vargs­tu. Bet džiu­gu, kad čia lan­ko­si jau­ni žmo­nės, ge­rai jau­čia­si, jiems pa­tin­ka čia leis­ti lai­ką. Šis cen­tras jau­ni­mui la­bai rei­ka­lin­gas. Kai pa­ti bu­vau moks­lei­vė, mums trū­ko vie­tos, kur ga­li­ma at­ei­ti pra­leis­ti lai­ką, kur jau­tie­si sa­vi­mi, ta­ve iš­klau­so, ne­svar­bu, ko­kia ta­vo so­cia­li­nė pa­dė­tis, pa­žiū­ros. Kai Lie­tu­vo­je pra­dė­jo kur­tis jau­ni­mo cen­trai, ma­nau, jie pa­dė­jo jau­nuo­liams keis­tis į ge­rą­ją pu­sę. Kiek­vie­nas uni­ka­lus, tai au­gan­ti as­me­ny­bė, to­dėl ma­nau, kad rei­kė­tų la­biau orien­tuo­tis ne į pa­siek­tus re­zul­ta­tus, o į as­me­ny­bę, jos ug­dy­mą ir to­bu­li­ni­mą. Pa­de­du jau­nuo­liams vi­sais jiems rū­pi­mais klau­si­mais. Jau­nam žmo­gui kiek­vie­na pro­ble­ma yra svar­bi, pa­de­du jas su­pras­ti, ieš­ko­ti spren­di­mo“, – apie jau­ni­mo cen­trą pa­sa­ko­jo Auš­ra.

Vie­ta, ku­rio­je jau­ni­mas ga­li lais­vai jaus­tis

Nors rie­ta­viš­kė pri­pa­žįs­ta, kad dar­bas su įvai­raus am­žiaus jau­ni­mu nė­ra leng­vas, ta­čiau jis jai pa­tin­ka. Jau­ni­mo cen­tre vai­kai jau­čia­si lais­viau nei, pa­vyz­džiui, ug­dy­mo įstai­go­je. Ta­čiau ir čia yra tam tik­rų tai­syk­lių, ku­rių pri­va­lu lai­ky­tis – ne­ga­li­ma keik­tis, ne­to­le­ruo­ti vie­nas ki­to, rei­kia lai­ky­tis cen­tre nu­sta­ty­tos tvar­kos. Čia dir­bant, pri­rei­kia ir psi­cho­lo­gi­nių, pe­da­go­gi­nių įgū­džių. „Į cen­trą at­ei­na įvai­riau­sių vai­kų, kai ku­rie blo­gai mo­ko­si, ne­su­ta­ria su ben­dra­am­žiais ar mo­ky­to­jais. Rei­kia mo­kė­ti prie jų pri­ei­ti, įgy­ti pa­si­ti­kė­ji­mą, kad at­si­ver­tų, pa­pa­sa­ko­tų sa­vo pro­ble­mas. Pa­de­du jiems at­ras­ti sa­ve. Pra­šau jau­nuo­lių pa­dė­ti man įvai­rio­se veik­lo­se, pa­vyz­džiui, su­tvar­ky­ti jau­ni­mo cen­trą, pa­si­ruoš­ti ko­kiam nors ren­gi­niui. Taip jie mo­ko­si pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bę, pa­dė­ti ki­tam. Ši vie­ta ne­for­ma­li, čia ga­li­ma lais­viau jaus­tis, pa­si­da­ry­ti ka­vos, ar­ba­tos, žais­ti žai­di­mus, ben­drau­ti su ki­tais. Jau­nuo­liai nė­ra įspraus­ti į rė­mus, – pa­sa­ko­jo Auš­ra. – Jau­ni­mo cen­tre lan­ko­si įvai­rūs vai­kai – tiek ak­ty­ves­ni, tiek ir pa­sy­ves­ni. At­ei­na ir tie, ku­rie ne­ran­da vie­tos ki­tur. Cen­tre ver­da ak­ty­vus gy­ve­ni­mas. Kad tai pa­jus­tum, rei­kia čia pa­bū­ti ir vis­ką pa­ma­ty­ti iš ar­ti“.

Ak­ty­viai ben­dra­dar­biau­ja su ki­to­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis

Ne­ti­kė­tai li­ku­si gy­ven­ti ir dirb­ti gim­ta­ja­me mies­te, Auš­ra džiau­gia­si, kad tu­ri ga­li­my­bę vyk­dy­ti vi­suo­me­niš­ką veik­lą, o kar­tu įtrauk­ti ir jau­ni­mą. Jie da­ly­va­vo su­tri­ku­sio in­te­lek­to žmo­nių glo­bos ben­dri­jos „Rie­ta­vo vil­tis“ sto­vyk­lo­je, kas­met įsi­jun­gia į bir­že­lio 1-ąją vyks­tan­čią vai­kų šven­tę, su skau­tais, šau­liais vyks­ta į Jau­ni­mo va­sa­ros aka­de­mi­ją.
Plė­to­ja­mi ry­šiai ne tik tarp Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės or­ga­ni­za­ci­jų, bet ir su ki­tais mies­tais. Jau­ni­mo cen­tras ben­dra­dar­biau­ja su Skuo­do, Tel­šių, Jur­bar­ko jau­ni­mo cen­trais, taip pat – su Gul­be­nės (Lat­vi­ja), Zar­be­ko (Vo­kie­ti­ja), Ta­li­no (Es­ti­ja) jau­ni­mu. Pra­ei­tais me­tais Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės jau­ni­mo ne­vy­riau­sy­bi­nė or­ga­ni­za­ci­ja „Pro­gre­sas“ ra­šė mo­bi­lio­jo at­vi­ro dar­bo pro­jek­tą. Pa­gal jį ke­le­tą mė­ne­sių kar­tu su jau­ni­mo cen­tro jau­nuo­liais va­ži­nė­jo į še­šias ben­druo­me­nes už­im­ti jau­ni­mo. Į už­si­ė­mi­mus vyk­da­vo ir tarp­tau­ti­niai sa­va­no­riai, ku­rie pa­pa­sa­ko­da­vo apie cen­trą, jau­ni­mo ga­li­my­bes.

Kas­met su­lau­kia­ma sa­va­no­rių iš ki­tų ša­lių

Nuo 2013 me­tų į jau­ni­mo cen­trą kas­met at­vyks­ta po du sa­va­no­rius iš už­sie­nio ša­lių. Jie įne­ša į veik­lą įvai­rių nau­jo­vių. Pir­mie­ji sa­va­no­riai bu­vo iš Vo­kie­ti­jos ir Gru­zi­jos. Ga­na ne­di­de­lei ben­druo­me­nei ma­ty­ti ne mū­sų ša­lies gy­ven­to­jus iš pra­džių bu­vo ne­įpras­ta, bet la­bai grei­tai vi­si prie jų pri­pra­to. Mer­gi­na iš Gru­zi­jos, net grį­žu­si į gim­ti­nę, mo­kė­si lie­tu­vių kal­bos, o da­bar stu­di­juo­ja Kau­ne so­cia­li­nį dar­bą. Lie­tu­va jai ta­po ant­rais na­mais. Rie­ta­vo jau­ni­mui sa­va­no­riai pa­tin­ka, nes jie vyk­do ir or­ga­ni­zuo­ja įvai­rius už­si­ė­mi­mus, veik­las. Ki­ti sa­va­no­riai at­vy­ko iš Pran­cū­zi­jos ir Por­tu­ga­li­jos, vė­liau – iš Is­pa­ni­jos ir Por­tu­ga­li­jos, o vi­sai ne­se­niai iš­va­žia­vę bu­vo iš Gru­zi­jos ir Ita­li­jos. „Ban­do­me at­si­žvelg­ti ir į at­vy­ku­sių­jų no­rus, po­rei­kius. Kiek­vie­nas at­ne­ša ką nors nau­jo, jau­nuo­liai jų la­bai lau­kia. Tarp­tau­ti­niai sa­va­no­riai be ga­lo rei­ka­lin­gi jau­ni­mo cen­trui. Ir ben­druo­me­nė juos pa­ste­bi, ma­to. Nė vie­nas iš at­va­žia­vu­sių­jų ne­si­skun­dė, kad čia trūks­ta veik­los. Sa­va­no­riai pa­gel­bė­ja ir ki­toms or­ga­ni­za­ci­joms, pa­vyz­džiui, ben­dra­dar­bia­vo­me su Rie­ta­vo lop­še­liu-dar­že­liu, vai­ku­čiams ves­da­vo­me už­si­ė­mi­mus.
Cen­tras or­ga­ni­zuo­ja Py­ra­gų die­ną. Jos me­tu ren­ka­me pi­ni­gus on­ko­lo­gi­nė­mis li­go­mis ser­gan­tiems vai­kams. To­kio ren­gi­nio me­tu jau­nuo­liams ug­do­mas at­sa­ko­my­bės jaus­mas“, – pa­sa­ko­jo Auš­ra.

Ne­to­li­mos at­ei­ties pla­nai

Jau vi­sai ne­tru­kus, va­sa­rą, Rie­ta­ve bus vyk­do­mas pro­jek­tas, su­si­jęs su jau­ni­mo mai­nais. Ra­šan­čio­ji or­ga­ni­za­ci­ja (šiuo at­ve­ju – Rie­ta­vo at­vi­ras jau­ni­mo cen­tras) su part­ne­rė­mis pa­gal pa­si­rink­tą te­mą nu­si­ma­to veik­lų pla­ną, truk­mę. Įgy­ven­di­nant pro­jek­tą, į Rie­ta­vą iš ša­lių part­ne­rių at­vyks nu­sta­ty­tas da­ly­vių skai­čius. Pro­jek­tas skir­tas ug­dy­ti jau­nuo­lių kom­pe­ten­ci­jas, ga­li­my­bes, kul­tū­rų su­vo­ki­mą ir pa­ži­ni­mą, ge­rin­ti kal­bos ir so­cia­li­nius įgū­džius. Rug­pjū­čio mė­ne­sį į Rie­ta­vą su­va­žiuos apie 25 jau­nuo­liai iš Kro­a­ti­jos, Len­ki­jos, Ita­li­jos ir Ru­mu­ni­jos. Te­ma – emo­ci­nis in­te­lek­tas. „Šią te­mą pa­si­rin­ko­me, kad ga­lė­tu­me mo­ky­tis su­vok­ti sa­vo emo­ci­jas, pa­si­rin­ki­mus, iš­ei­tu­me iš kom­for­to zo­nos. Kvie­si­me da­ly­vau­ti ma­žiau vi­suo­me­niš­kus jau­nuo­lius. 10-čiai die­nų pri­im­si­me at­vyk­sian­čiuo­sius, vyk­dy­si­me įvai­rias veik­las, kvie­si­me su ki­tų kul­tū­rų žmo­nė­mis su­si­pa­žin­ti ir Rie­ta­vo gy­ven­to­jus. Ki­tų ša­lių jau­nuo­liai pri­sta­tys ir sa­vo kul­tū­rą – val­gius, šo­kius ir panašiai“, – at­ei­ties pla­nais da­li­jo­si Auš­ra.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Švenčiant tarptautinę jaunimo dieną Rietave.

Komentarai
Kiti straipsniai