Penktadienis, 2019 m. vasario 22 d.

Aš­tuo­nio­lik­me­čiai ke­liaus ne­mo­ka­mai

Dar vi­sai ne­se­niai Eu­ro­pos Par­la­men­tas pa­siū­lė ini­cia­ty­vą, kad aš­tuo­nio­li­kos su­lau­kę as­me­nys po Eu­ro­pą ga­lė­tų ke­liau­ti ne­mo­ka­mai.

Kaip sa­kė Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos ry­šių su ži­niask­lai­da gru­pės va­do­vė Ag­nė Kaz­laus­kai­tė, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja im­sis įgy­ven­din­ti šį Eu­ro­pos Par­la­men­to pa­siū­ly­mą dėl ne­mo­ka­mo „In­ter­rail“ bi­lie­to eu­ro­pie­čiams, ku­riems su­kan­ka aš­tuo­nio­li­ka me­tų. Pa­gal pri­im­tą fi­nan­sa­vi­mo spren­di­mą šiai 2018-ųjų ini­cia­ty­vai nu­ma­ty­ta skir­ti 12 mln. eu­rų. Ti­ki­ma­si, kad ga­li­my­be ne­mo­ka­mai ke­liau­ti ga­lės pa­si­nau­do­ti 20–30 tūs­tan­čių jau­nuo­lių.
Ke­lio­nės po Eu­ro­pą pa­dės jiems su­stip­rin­ti eu­ro­pi­nę ta­pa­ty­bę, įtvir­tin­ti ben­dras Eu­ro­pos ver­ty­bes ir pa­ska­tin­ti la­biau do­mė­tis Eu­ro­pos kul­tū­ros pa­vel­du. Be to, šis pa­siū­ly­mas ati­tin­ka ES sie­kį ska­tin­ti jau­nų žmo­nių mo­bi­lu­mą mo­ky­mo­si tiks­lais, ak­ty­vų pi­lie­tiš­ku­mą, so­cia­li­nę įtrauk­tį ir so­li­da­ru­mą.
Už švie­ti­mą, kul­tū­rą, jau­ni­mo rei­ka­lus ir spor­tą at­sa­kin­gas Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos na­rys Ti­bo­ras Nav­rac­sic­sius sa­kė: „Vi­siems jau­niems žmo­nėms rei­kia su­teik­ti ga­li­my­bę pa­žin­ti ki­tas ša­lis ir taip plės­ti sa­vo aki­ra­tį. Iš­si­la­vi­ni­mas – ne vien tai, ko iš­moks­ta­ma kla­sė­je, bet ir tai, ką su­ži­no­me apie ki­tų Eu­ro­pos ša­lių kul­tū­rą ir jų žmo­nių pa­pro­čius.“
Pa­sak A. Kaz­laus­kai­tės, ini­cia­ty­vos tiks­las – vi­siems jau­niems eu­ro­pie­čiams, ne­svar­bu, ko­kia jų so­cia­li­nė pa­dė­tis ar iš­si­la­vi­ni­mas, taip pat ir jau­nuo­liams, tu­rin­tiems ne­ga­lią, su­teik­ti ga­li­my­bę pa­ke­liau­ti po už­sie­nį. Per in­for­ma­vi­mo kam­pa­ni­ją jau­nuo­liai, ku­riems su­kan­ka aš­tuo­nio­li­ka me­tų, bus su­pa­žin­din­ti su šia nau­ja ini­cia­ty­va. Taip pat svars­to­ma su­reng­ti at­vi­rą at­ran­ką, kad bū­tų at­rink­ti pir­mie­ji pa­gal šią ini­cia­ty­vą ke­liau­sian­tys aš­tuo­nio­lik­me­čiai.
Kaip in­for­ma­vo pa­šne­ko­vė, ti­ki­ma­si, kad nau­ją­ją ini­cia­ty­vą pa­vyks sėk­min­gai įgy­ven­din­ti, ir į ne­mo­ka­mą ke­lio­nę jau­nuo­liai ga­lės leis­tis jau šią va­sa­rą. Dau­giau­sia nu­ma­to­ma ke­liau­ti trau­ki­niais, bet pri­rei­kus bus ga­li­ma ke­liau­ti ir ki­tu trans­por­tu, at­si­žvel­giant į eko­lo­gi­nius veiks­nius, lai­ką ir at­stu­mą.

Edi­ta LUKIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai