Trečiadienis, 2019 m. sausio 16 d.

Su­lai­ky­tas mu­šei­ka nar­vai­šiš­kis

2018 me­tų gruo­džio mėn. Klai­pė­dos AVPK Plun­gės r. PK bu­vo pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl ne­sun­kaus svei­ka­tos su­trik­dy­mo bei ne­tei­sė­to pa­te­ki­mo į gy­ve­na­mą­sias pa­tal­pas.

Nu­sta­ty­ta, kad anks­čiau jau teis­tas 26 me­tų Nar­vai­šių k. gy­ven­to­jas M. K., bū­da­mas ne­blai­vus, prieš sa­vi­nin­ko va­lią pro ne­už­ra­kin­tas du­ris įsi­bro­vęs į gy­ve­na­mą­jį na­mą Plun­gės r., Nar­vai­šių k., at­si­neš­ta me­ta­li­ne beis­bo­lo laz­da su­da­vė pa­tal­pų sa­vi­nin­kui ne ma­žiau 30 smū­gių į įvai­rias kū­no vie­tas. Nu­ken­tė­ju­sia­jam lū­žo de­ši­nė al­kū­nė ir kai­ry­sis blauz­di­kau­lis (tai ati­tin­ka ne­sun­kų svei­ka­tos su­trik­dy­mą).
M. K. ki­tą die­ną, taip pat bū­da­mas ne­blai­vus, au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je Plun­gės r., Alek­san­dra­vo k., Mi­ni­jos g., iš chu­li­ga­niš­kų pa­ska­tų tren­kė kumš­čiu į vei­dą vy­riš­kiui. Jam lū­žo skruos­ti­kau­lis ir žan­di­kau­lis, at­si­ra­do krau­jos­ru­va ir po­odinė em­fi­ze­ma de­ši­nės aki­duo­bės minkš­tuo­siuo­se au­di­niuo­se (ne­sun­kus svei­ka­tos su­trik­dy­mas).
Dėl šios nu­si­kals­ta­mos vei­kos bu­vo pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pa­gal LR BK 138 str. 2 d. 8 p. (ne­sun­kus kū­no su­ža­lo­ji­mo dėl chu­li­ga­niš­kų pa­ska­tų). M. K. po šių nu­si­kal­ti­mų pa­si­slė­pė, ven­gė ap­klau­sų.
Pa­skel­bus pa­ieš­ką, ne­tru­kus įta­ria­ma­sis bu­vo su­lai­ky­tas. Iki­teis­mi­niai ty­ri­mai baig­ti su­ra­šius kal­ti­na­mą­jį ak­tą ir per­da­vus Plun­gės apy­lin­kės teis­mui.

„Plun­gės ži­nių“ inf.

Asociatyvi nuotrauka. www.alfa.lt nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai