Pirmadienis, 2019 m. kovo 25 d.

Po­le­di­nės žūk­lės var­žy­bos su­lau­kė gau­saus bū­rio žve­jų

Be­si­bai­giant pir­ma­jam pa­va­sa­rio mė­ne­siui, Tve­rų spor­to klu­bas „Vy­kin­tas“ ant Tve­rų tven­ki­nio suor­ga­ni­za­vo tra­di­ci­nes po­le­di­nės žūk­lės var­žy­bas. Var­žy­bos su­trau­kė gau­sų bū­rį da­ly­vių – at­vy­ko žve­jai mė­gė­jai iš Tel­šių, Plun­gės, Ma­žei­kių, Me­din­gė­nų, Var­nių, Tel­šių, Lau­ku­vos, Gargž­dų, Tve­rų.

Iš vi­so var­žy­bo­se da­ly­va­vo per 50 žve­jų, ko­man­dų su­dė­ty­je bu­vo po du žūk­lau­to­jus. Ant le­do jie pra­lei­do 4,5 va­lan­dos, o po sun­kaus dar­bo jė­gas at­ga­vo vai­šin­da­mie­si sriu­ba.
Su­si­rin­ku­sius žve­jus svei­ki­no ir ge­ro lai­mi­kio lin­kė­jo Tve­rų ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kas Au­ri­mas Pui­do­kas ir spor­to klu­bo „Vy­kin­tas“ pir­mi­nin­kas Juo­zas Nor­ke­vi­čius. Vi­sas pri­zi­nes vie­tas pel­nė ir tau­res iš­si­ve­žė sve­čiai. Tre­či­ą­ją vie­tą su 7,730 kg lai­mi­kiu už­ėmė ko­man­da „Py­la“ iš Gargž­dų, ku­rią su­da­rė Pau­lius Nor­man­tas ir Rai­mun­das Jo­cys. Ant­ro­jo­je vie­to­je li­ko „MŽD“ iš Ma­žei­kių. Al­gir­do Dum­čiaus ir Rai­mon­do Ma­kaus­ko ben­dras lai­mi­kis svė­rė 8,320 kg. Pir­mo­sios vie­tos nu­ga­lė­to­ja ta­po ko­man­da iš Var­nių „Lūks­tas 1“. Li­nas Ru­ba­vi­čius ir Re­mi­gi­jus Bra­sas ben­drai su­ga­vo 10,130 kg žu­vies. Spe­cia­lia sta­tu­lė­le ap­do­va­no­tas ir Ša­rū­nas Kas­maus­kis, pa­ga­vęs di­džiau­sią žu­vį – eše­rį, svė­ru­sį 190 g.
Var­žy­bo­se da­ly­va­vo ir jau­nie­ji žve­jy­bos mė­gė­jai. Tre­či­ą­ją vie­tą už­ėmė gargž­diš­kis Ka­jus Gra­ben­ko­vas, ku­rio lai­mi­kis svė­rė 180 g. Ant­rą­ją vie­tą pel­nė My­ko­las Ur­bo­na­vi­čius iš Sto­nai­čių, pa­ga­vęs 2,140 kg žu­vies, o pir­mo­sios vie­tos nu­ga­lė­to­jas – Mo­des­tas Kau­pas iš Gargž­dų, su­me­džio­jęs lai­mi­kį, svė­ru­sį 2,360 kg. Po­le­di­nės žūk­lės var­žy­bo­se da­ly­va­vo ir vie­na mo­te­ris – Tat­ja­na Bra­sie­nė iš Var­nių, ku­rios su­gau­tas lai­mi­kis svė­rė 1,16 kg.
Pri­zi­nių vie­tų lai­mė­to­jai ap­do­va­no­ti spor­to klu­bo „Vy­kin­tas“ įsteig­to­mis tau­rė­mis, di­plo­mais ir me­da­liais.

„Rie­ta­vo že­mės“ inf.

Komentarai
Kiti straipsniai