Sekmadienis, 2019 m. kovo 24 d.

Mū­sų ke­lių tai­sy­mui – 1,3 mln. eu­rų

Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja prie Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos ko­vo 28 die­ną pa­si­ra­šė įsa­ky­mą dėl Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos (KPPP) fi­nan­sa­vi­mo lė­šų pa­skirs­ty­mo vie­ti­nės reikš­mės ke­liams (gat­vėms) ties­ti, re­konst­ruo­ti, tai­sy­ti (re­mon­tuo­ti), pri­žiū­rė­ti ir sau­gaus eis­mo są­ly­goms už­tik­rin­ti sa­vi­val­dy­bėms 2018 me­tams.

Tel­šių ap­skri­čiai iš vi­so kliu­vo 4,9 mln. eu­rų, iš ku­rių Plun­gės ra­jo­nui – 1 mln. 315 tūkst. eu­rų. Šiek tiek dau­giau te­ko tel­šiš­kiams (1 mln. 687,5 tūkst. eu­rų) ir Ma­žei­kių ra­jo­nui (1 mln. 582,4 tūkst. eu­rų), o kai­my­nams iš Rie­ta­vo ke­lių tai­sy­mui „at­riek­ti“ 336 tūkst. eu­rų.
Šie­met sa­vi­val­dy­bėms vie­ti­nės reikš­mės ke­liams ir gat­vėms ties­ti, tai­sy­ti, pri­žiū­rė­ti ir sau­gaus eis­mo są­ly­goms už­tik­rin­ti pa­skirs­ty­ti 85 mln. 901 tūkst. eu­rų. Tai 4 proc. di­des­nė KPPP lė­šų su­ma nei 2017 m. (bu­vo skir­ti 82 mln. 390 tūkst. eu­rų).
KPPP lė­šos mies­tų sa­vi­val­dy­bėms skirs­to­mos pri­klau­so­mai nuo ke­lių (gat­vių) il­gio, nuo­la­ti­nių gy­ven­to­jų skai­čiaus ir sa­vi­val­dy­bė­se įre­gist­ruo­tų trans­por­to prie­mo­nių skai­čiaus. Gau­tas lė­šas sa­vi­val­dy­bės pa­skirs­tys pa­čios, sa­vo nuo­žiū­ra pa­rink­tiems vie­ti­nės reikš­mės su­si­sie­ki­mo in­fra­struk­tū­ros ob­jek­tams fi­nan­suo­ti.

„Plun­gės ži­nių“ inf.

Komentarai
Kiti straipsniai