Pirmadienis, 2019 m. kovo 25 d.

Iš­dy­ku­siems vai­kams už­kliu­vo est­ra­dos suo­liu­kai

Ko­vo 29-osios po­pie­tę Bab­run­go slė­nio est­ra­do­je vy­ko grio­vi­mo dar­bai. Ne, kol kas čia ne­vyk­do­mas joks sta­ty­bos pro­jek­tas – tie­siog pa­siau­tė­jo jau­nie­ji plun­giš­kiai.

Kaip pra­ne­šė po­li­ci­ja, įvy­kis už­fik­suo­tas ko­vo 29 die­ną, šiek tiek po 16 va­lan­dos, Lais­vės alė­jos pa­bai­go­je, kur yra Bab­run­go slė­nis ir va­sa­ros est­ra­da.
Čia slam­pi­nė­ję du ber­niu­kai ar iš nuo­bo­du­mo, ar iš „man­dru­mo“ ėmė ar­dy­ti suo­le­lius: plė­šė me­di­nes kon­struk­ci­jas ir švei­tė pa­ga­lius į est­ra­dos aikš­te­lės vi­du­rį. Ar bū­tų ką sta­tę, ar kū­rę lau­žą, ne­ži­nia, ta­čiau jų siau­tė­ji­mą pa­ma­tė mo­te­ris, ir tuo vis­kas pa­si­bai­gė.
Dėl to, jog jau­nie­ji chu­li­ga­nai van­da­liš­kais veiks­mais de­monst­ra­vo ne­pa­gar­bą ap­lin­kai ir su­trik­dė vi­suo­me­nės rim­tį bei tvar­ką, po­li­ci­ja pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 284 str. 1 da­lį (Vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mas).
Ko­vo 30-osios ry­tą Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Veik­los sky­riaus vir­ši­nin­kė Lo­re­ta Ta­ma­liū­nai­tė sa­kė, jog įta­ria­mie­ji kol kas ne­nu­sta­ty­ti, ta­čiau su vi­suo­me­nės pa­gal­ba ti­ki­ma­si juos pri­grieb­ti.
Tu­ri­mais duo­me­ni­mis, siau­tė­jan­čius vai­kus pa­ma­tė vie­na mo­te­ris. Ji nu­ro­dė, jog suo­le­lius lau­žė du ber­niu­kai, ku­riems ga­lė­jo bū­ti 12–14 me­tų. Iš vi­so jie nu­plė­šė maž­daug de­šimt len­tų.
Ži­nia, jei pa­si­tvir­tins, kad tai tik­rai to­kių jau­nų chu­li­ga­nų dar­bas, už jų el­ge­sį teks at­sa­ky­ti tė­vams.
Kaž­ko ne­my­li jau­ni­mas sa­vo mies­to – vis ką nors griau­na, lau­žo, nio­ko­ja. Per­nai va­sa­rą pa­čia­me cen­tre, Se­na­mies­čio aikš­tė­je, į fon­ta­ną bu­vo įme­tę ka­ru­tį ir „su­mer­kę“ aikš­tės suo­le­lius, taip pat jau bu­vo už­kliu­vu­si ir mi­nė­ta va­sa­ros est­ra­da – ta­da iš­ar­dy­ta apie 20 met­rų suo­lų ir ten pat, est­ra­do­je, su­de­gin­ti lau­že.
Ir dar. Plun­gės mies­te šen bei ten vis dar yra „pa­gy­ve­nu­sių“ vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­rų, ta­čiau, kaip be­bū­tų gai­la, jau se­niai iš jų pa­rei­gū­nams jo­kios nau­dos, tie­siog ka­ban­tys „var­na­liz­džiai“…

Li­na MOTUŽIENĖ

www.pzinios.lt archyvo nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai